Столичният инспекторат е органът, който е натоварен с тежката задача да санкционира многобройните нарушители на общинските разпоредби. Институцията е задължена да следи за редица масово срещани нарушения, които създават чувство за анархия – превземането на тротоарите от заведения и магазини, извършване на  търговия в несъответствие с правилата, неправомерното разполагане на реклами и табели, както и за чистотата около строителните обекти. Нещо повече, инспекторите имат ключова роля и в опазването на околната среда като следят за зелената система, нерегламентирано изгаряне на отпадъци и изхвърлянето на строителни материали.

На практика обаче Столичният инспекторат често си затваря очите пред много нарушители, независимо дали са обикновени граждани или юридически лица. Това се случва заради липса на воля от страна на политическото ръководство на общината. Време е тази общинска структура да бъде преобразена по европейски образец, а нейната ефективност да бъде неколкократно увеличена. Ще преуредим статута на Инспектората по начин, който да е в пълно съответствие със законовите изисквания и да не поставя под съмнение законността на самото съществуване на този орган.

Ще закрием Столичния инспекторат в настоящата му неустановена правна форма и ще го преобразуваме в дирекция, пряко подчинена на кмета, като част от администрацията на Столичната община.

С реформата ще постигнем:

  • осъществяване на целогодишен 24-часов контрол 7 дни в седмицата чрез въвеждане на сменен режим на работа в районните инспекторати и централната мобилна група за реагиране, обезпечено с увеличение на щатната бройка служители;
  • привличане на млади, образовани и опитни кадри, чрез определяне на конкурентни стартови заплати;
  • залагане на минимален брой проверки за всеки инспектор, на 3-месечна база, като изпълнението на тези проверки ще влияе върху оценката за изпълнение на задълженията и за възнаграждения за постигнати резултати; 
  • отделяне на всички контролни функции, по които Столичен инспекторат няма правомощия, в правилните дирекции и направления (пример: паркиране – в ЦГМ, инфраструктура – в дирекциите на НАГ и дирекция „Строителство“ и т.н.);
  • Столичен инспекторат да започне да контролира търговски обекти, замърсяването на околната среда и рекламната дейност, съгласно своите правомощия, без функциите да се дублират с районните общини и другите дирекции в Столична община;
  • извършва се цялостна дигитализация на контролните процеси на инспектората, като непосредствено след съставяне на протокола от проверката, съответно акта за установяване на административно нарушение, данните автоматично ще влизат в деловодната система на Столичен инспекторат, с което ще се спестява време, ресурси и ще допринася за улесняване на всички процеси в дирекцията. Ще улесним съставянето на фишове за дребни нарушения, като ще осигурим портативни принтери за печатането и връчването им на място;
  • в новия градски уебпортал ще публикуваме актуална статистика за наложените и събраните глоби за нарушения;
  • акцентите и приоритетите, по които Столичен инспекторат ще контролира, са екология и околна среда (включително договорите на фирмите, почистващи София, и замърсяване около строителните обекти) и търговска и рекламна дейност. Всички останали контролни функции, по които в момента Столичен инспекторат е неефективен, се разпределят в компетентните направления и дирекции;
  • всеобхватни, масови и адекватни информационни кампании с цел информиране на населението и превенция от нарушения.

Същевременно, чрез създаването на смесени екипи със служителите на Общинска полиция ще гарантираме, че инспекторите няма да могат да бъдат подлагани на натиск и сплашване, което значително ще подобри ефективността и условията на тяхната работа. Начинът на формиране на техните възнаграждения следва да е такъв, че да минимизира стимулите да бъдат податливи на корупция.

Инспекторатът има нужда и от опростяване на механизма за санкциониране – разпокъсаните между множество звена отговорности по налагане на административни наказания следва да бъдат обединени.

Ще преразгледаме цялата нормативна база, за да се набележат мерки за улесняване на процедурите за законосъобразно налагане на санкции, тяхното ефективно защитаване в случай на оспорване и реалното им събиране, в това число чрез стимулиране доброволното им заплащане. Ще работим за засилване на правомощията на Столичния инспекторат и реформираната Общинска полиция за незабавно издаване на предписания и налагане на санкции, в това число чрез снабдяването им с мобилни устройства.