Общи условия

За допълнителни въпроси, може да се свържете с нас през секция контакти.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия уреждат използването на уебсайт https://spasisofia.org/ (за краткост по-нататък „Уебсайтът“), администриран от Партия Спаси София (за краткост по-нататък “Организацията”)

(2) С използването на настоящия Уебсайт, потребителите се считат за запознати с общите условия и приемат и се задължават да ги спазват.

(3) Настоящите общи условия не водят до променя в условията на всяко друго писмено споразумение, което трети лица може да имат сключено със Организацията относно използването на други продукти или услуги.

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Чл. 2. (1) Организацията предоставя за лично ползване на потребителя уеб-достъп до всички публикувани и публично достъпни в Уебсайтa текстови, графични, аудио и видео материали и др., разработени от Организацията и/или неговите партньори.

(2) Потребителят има право на достъп до услугите на Уебсайта, с оглед ползването им за своите нужди при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Организацията.

(3) Потребителят сам осигурява необходимото му техническо оборудване и интернет свързаност за използването на Уебсайта.

(4) Потребителят може да осъществява достъп до всякакво съдържание, публикувано на Уебсайта, единствено за лично ползване, при използване на нормалната функционалност на сайта.

(5) Потребителят се задължава да не осъществява достъп до съдържание, публикувано на Уебсайтa, чрез каквато и да е друга технология или средства, различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта и реализирани чрез нормалната функционалност на същия.

(6) Потребителят се задължава да не използва Уебсайта за незаконни цели. Потребителят се задължава да спазва всички приложими местни, национални и международни разпоредби при използването на Уебсайта (включително такива относно интелектуалната собственост).

Чл. 3. (1) Уебсайтът може да съдържа външни препратки към уебсайтове на трети лица. Такива връзки към уебсайтове на трети лица се предоставят единствено за удобството на потребителя.

(2) Съдържанието на такива уебсайтове на трети лица не подлежи на одобряване от Организацията . Организацията не носи отговорност за съдържанието или каквито и да било вреди, които могат да възникнат в резултат на достъпа на потребителя до уебсайтове на тези трети лица.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на Уебсайта, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и са притежание на Организацията и/или съответно указано трето лице, преотстъпило правото на използване на Организацията. Тези обекти на интелектуална собственост не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. Всеки потребител носи отговорност за начинът, по който използва тези обекти на интелектуална собственост.

(2) Правото на достъп на потребителя до материалите и ресурсите на Уебсайта не включва правото да се използва, записва, съхранява, променя, адаптира, разпространява публично, копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Организацията, негов партньор, клиент или друго трето лице.

IV. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 5. Организацията не носи отговорност за:

1. каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Уебсайта, които са вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя, като хардуерен или софтуерен проблем, проблем с връзката с интернет и др.

2. навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на потребителя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на Уебсайта или на невъзможност за използването им поради технически проблеми, профилактика и др.

3. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Уебсайта. Цялата информация на Уебсайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Организацията за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

4. субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на Уебсайта.

5. информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в Уебсайта, както и уебсайтовете на трети лица, към които Уебсайта препраща;

Чл. 6. (1) Потребителят е длъжен да обезщети Организацията за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са в резултат от нарушение от страна на потребителя на настоящите общи условия и/или нерегламентирана употреба на Уебсайта.

(2) Извън посоченото в ал. 1, потребителят е длъжен да обезщети Организацията и всички засегнати трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, обект на интелектуална собственост, които потребителят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от услугите в Уебсайта в нарушение на настоящите общи условия и приложимото българско законодателство.

V. ПРОМЕНИ В УЕБСАЙТА И ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. Организацията може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характеристика на Уебсайта по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

Чл. 8. (1) Организацията си запазва правото да променя или преразглежда настоящите общи условия по всяко време.

(2) Всички промени в общи условия ще бъдат отразени и публикувани в Уебсайта.

(3) Промените влизат в сила веднага след публикуването им.

(4) Отговорност на потребителя е да се запознае с разпоредбите на общите условия преди всяко използване на Уебсайта и продължавайки да го използва, потребителя се съгласява с извършените промени.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. Всяка кореспонденция между Организацията и потребителя се извършва единствено чрез писмени изявления и съобщения, под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 10. В случай, че някоя от клаузите по настоящите общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на останалите разпоредби от общите условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената обичайни практики.

Чл. 11. За всички неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

  • Благодарим Ви, че посетихте нашия уебсайт!
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.