Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
относно дейностите по обработване на лични данни
от ПП „Спаси София“

Защитата на лични данни е важен аспект за Политическа партия „Спаси София“ (за краткост по-нататък „Партията“), което е възприело принципи за защита в това отношение. Във връзка с приложението на Общия регламент за защита на личните данни, настоящата Политика за поверителност Ви предоставя подробна информация, свързана със защитата на Вашите лични данни, обработвани от страна на ПП „Спаси София“. 

При осъществяването на дейността си, ПП „Спаси София“ обработва лични данни в качеството си на администратор на лични данни (самостоятелно определя целите и средствата за обработването на лични данни. 

Целта на настоящата Политика за поверителност е да Ви уведомим какви лични данни за обработваме във всяко от двете си качества, причините, поради които използваме и споделяме такива данни, колко дълго ги съхраняваме и как можете да упражнявате правата си.

1. Видове обработвани лични данни.

В качеството си на администратор на лични данни, Партията обработва лични данни основно във връзка с реализирането на правоотношенията си със своите членове, доброволци, посетители на нашия уебсайт, както и при взаимодействие с трети лица – напр. публични и регулаторни органи на нашата дейност. 

Ние събираме и обработваме Ваши лични данни до степента, която е необходима в рамките на нашите дейности. Ние може да събираме различни видове лични данни за Вас, включително:

 • идентифицираща информация (напр. име, ЕГН); 
 • идентифициращи данни на пълномощници;
 • информация за контакти (напр. пощенски адрес и e-mail адрес, телефонен номер);
 • професия, 
 • предходни членства в политически партии и НПО.
 • данъчен статус (напр. данъчен идентификационен номер, данъчен статус);
 • банкови данни (напр. данни за банкова карта или сметка);
 • данни от взаимoдействие с нас: чрез нашите интернет страници, профили в социалните мрежи, участие в политически форуми, събития, срещи, дискусии, организирани от Партията;

Чрез използването на нашия уебсайт ние може да обработваме следните Ваши категории лични данни:

 • IP адрес; 
 • Дата и час на заявката;
 • Разликата във часовата зона до средно време в Гринуич (GMT);
 • Съдържание на заявката (конкретна страница);
 • Код на статуса на достъп / HTTP статус;
 • Количеството прехвърлени данни във всеки отделен случай;
 • Уебсайт, от който идва заявката;
 • Браузър – вид;
 • Операционна система и нейният интерфейс;
 • Език и версия на софтуера на браузъра.

Изброените категории лични данни са само такива, които Вие ни предоставяте при извършване на посещение на нашия уебсайт и използването на бисквитки – задължителни и такива, за които сте дали изрично съгласие да се използват.

Ние не събираме лични данни, свързани с Вашия расов или етнически произход, религиозни или философски убеждения, генетични данни или данни, свързани с вашия сексуален живот или ориентация или данни за криминално досие, освен ако нямаме правно задължение за това.

В качеството си на политическа партия, дейностите ни по обработване на лични данни включват информация за политическите Ви възгледи, конкретно по отношение на дейностите по регистрирането ви като член на партията, граждански активист или доброволец. При обработването на такива лични данни се вземат подходящи гаранции в хода на законните дейности на политическата организация, при условие, че обработването е свързано единствено с членовете или бившите членове на организацията ни или с лица, които поддържат редовни контакти с нас във връзка с целите ни (граждански активисти, доброволци).

 2. Цел и основание на обработването. Срокове на съхранение на данните:

а) Вашите лични данни ще бъдат обработвани, в това число и съхранявани от Партията: 

 • за целите на администриране на членствените Ви отношения с ПП „Спаси София“, 
 • за регистрирането Ви като доброволец в подкрепа на Партията;
 • при подаване на кандидатура за включване в листите като кандидат за местни, национални или европейски избори;
 • за целите на регистрирането Ви като член на секционна избирателна комисия, като застъпник или представител в рамките на изборния ден
 • за изпълнение на законови задължения, приложими спрямо Партията – напр. предоставяне на информация за събрани дарения и за дарителите съгласно задълженято по ЗПП и Изборния кодекс (вида на обработвани данни са включени в образеца, одобрен от Сметната палата)
 • за осъществяване на предмета на дейност на Партията.
 • за целите на отчетност пред регулаторните органи – напр. Сметната палата

б) Правното основание за обработване на личните Ви данни от страна на ПП „Спаси София“ е:

(1) съществуването на членствено или друго правоотношение с Партията, (2) изпълнение на законово задължение по българското законодателство, което се прилага спрямо ПП „Спаси София“ като политическа партия и данъчен субект, регистриран в Република България и (3) легитимен интерес за осъществяване на политическата и организационна дейност на Партията, както и за осъществяване и защита на нашите законни права и интереси; (4) за останалите случаи, които не се покриват от изброените основания, Партията ще обработва лични данни единствено въз основа на Вашето писмено съгласие (например за целите на изпращане на информационни съобщения и комуникация до лица, които не са официални членове на Партията – чрез информационен бюлетин или друг вид комуникация).

В) Срокове, в който Партията обработва личните Ви данни:

 • данните във връзка с членствените Ви правоотношения с Партията се обработват, докато за срока на членуването Ви и за пет години от прекратяване на членството Ви (съобразно изискванията на ЗМИП);
 • данни на дарители се съхраняват за сроковете съгласно Изборния кодекс, Закон за политическите партии и до пет години от изготвянето на съответните счетоводни документи по Закон за счетоводството.
 • когато обработването се основава на предоставено съгласие – до изрично оттегляне на съгласието Ви за това.
 • в останалите случаи Партията обработва лични данни за срокове, съобразявайки се с критерии като наличието на законово задължение за обработването на лични данни, целта и необходимостта от обработването и др.
 • След изтичане на срока за съхранение, постигане на целите, за които са събрани или в случай на основателно искане на субекта на данните, данните се заличават по начин, който не позволява възстановяването им.

3. Предаване на лични данни на държавни органи и трети лица:

ПП „Спаси София“ може да предоставя лични данни единствено на следните категории лица:

А) Съдебни органи, контролни административни органи, държавни агенции и други публични органи и организации, при поискване и до степента, разрешена съгласно закона – напр. информация за събрани дарения и за дарителите се предоставя на Сметната палата в изпълнение на изискванията на ЗПП и ИК;

Б) ЦИК и съответната РИК – в случай на администриране на кандидатурата на кандидати за национални, местни или европейски избори

В) Някои специалисти от регулирани сфери на дейност – например нотариуси, одитори, адвокати, в случаи на необходимост от осъществяването и/или защита на законните ни права и интереси; 

Г) специализирани дружества, които извършват техническа поддръжка на софтуерните продукти, с които оперира Партията, за целите на извършване на самата техническа поддръжка – същите имат единствено достъп до лични данни, доколкото имат достъп до самия системен продукт, който се осъществява под наблюдението на представител на Партията с цел максимална защита на данните.

Д) на куриери и дружества, осигуряващи превозни услуги за целите на изпълнение на задължение за доставка във връзка с осъществяване на кореспонденция.

4. Сигурността на Вашите данни е приоритет за нас:

Уведомяваме Ви, че ПП „Спаси София“ се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и документални процедури, за да пазим данните, които събираме от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, представители на Партията, доставчици на услуги на Партията на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни или договорни задължения.

5. Кои са Вашите законови права съгласно Общия регламент за защита на данните:

С оглед постигане на добросъвестно и прозрачно обработване на личните Ви данни от страна на ПП „Спаси София“ („Партията“), най-учтиво Ви каним да се запознаете с правата си съгласно Общия регламент за защита на данните, а именно:

А) При Ваше искане Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и с които Партията разполага за Вас в качеството му на администратор на лични данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

Б) Вие имате право да изискате от ПП „Спаси София“ да прехвърли тези данни директно на друг администратор без възпрепятстване от наша страна;

В) При промяна на дадени обстоятелства във Ваши лични данни, Вие имате право да изискате от нас тези данни да бъдат коригирани, както и правото да изискате изтриване на част или всички лични данни, които сте предоставили на Партията и които то обработва, при положение че спрямо ПП „Спаси София“ не се прилага законово задължение за обработването, вкл. и съхранението на тези данни. Такова задължение се прилага винаги, когато за това има законово задължение за Партията, както и докато трае членственото Ви правоотношение с ПП „Спаси София“, както и определен срок след това (вижте по-горе в т. 2 буква В);

Г) На оттегляне на съгласие: когато сте дали съгласието си за обработване на Вашите лични данни, имате право, по всяко време, да го оттеглите..

Д) Вие имате право на възражение срещу обработването на Ваши лични данни, когато считате, че същите не се обработват по законосъобразен начин, както и да поискате ограничаване на обработването от наша страна;

Е) При спор с Партията Вие имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни (гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел: 02/91-53-518), когато се касае за законосъобразността на дейностите по обработване на Вашите лични данни.

N.B.! Правата по предходните точки можете да упражните чрез подаване на заявление до Партията в град София , на следния имейл адрес: [email protected]

6. Контакти на администратора на лични данни:

ПП „Спаси София“, с БУЛСТАТ 180977906, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Красно село, Люлин планина №33, вх.А, ет.5, ап.оф.10, представлявана от Борис Бориславов Бонев.

Ако имате каквито и да било въпроси по настоящата информация, както и ако имате предложения и мнение относно начина, по който ПП „Спаси София“ обработва Вашите данни, моля не се колебайте да се обърнете към нас.

С уважение,

Екипът на ПП „Спаси София“

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.