Много по-бързо премахване на изоставените автомобили

Проект - 12/10/2020

Много по-бързо премахване на изоставените автомобили

Внесохме мотивирано предложение до МВР, МОСВ и МТИТС за значително ускоряване на процедурата по премахване на изоставени автомобили (ИУМПС)

Нарастващият брой регистрирани автомобили през последните години създава предизвикателства, свързани с организацията на пътния трафик в градовете, както и осезаеми проблеми с достъпа до свободни паркоместа в кварталите. Проблемът е особено изострен в гр. София, където на относително малка територия е концентриран огромен за мащабите на България поток от автомобили.

През последните 14 години, от 2006 г. до 2019 г., броят на регистрираните моторни превозни средства в София е нараснал с цели 52% (от 518 333 бр. на 787 416 бр.). Не е тайна, че улиците на София са изпълнени и с множество други автомобили, които не се водят на отчет в Столичната община – автомобили на собственици с постоянен адрес извън София, автомобили на гости на столицата, служебни автомобили на дружества от други населени места, както и голям брой приходящи МПС-та от близки до агломерацията населени места (Перник, Дупница, Своге, Елин Пелин, Ихтиман и др.). По данни от преброителните пунктове на АПИ, над 55 хиляди автомобила ежедневно влизат в София от област Перник.

Въпреки огромният ръст в моторизацията през последните десетилетия, той не е съпътстван с реципрочно разширение на градските територии, нито със строителството на паркинги или инфраструктура с капацитет, който да поеме мащабите на това увеличение. Всички тези фактори водят до силно ограничаване на наличното градско пространство и оскъдната инфраструктура. Поради липсата на паркоместа, обществените площи буквално са превзети от паркирани автомобили, поради:

  • масово паркиране по тротоарите, на площадки, градинки, паркове и зелени площи;
  • безпардонно незачитане на общите правила за паркиране – на забранени за паркиране участъци от уличната мрежа, в зоните на спирките на масовия градски транспорт, в зоните на пешеходни пътеки и кръстовища, пред входовете на училища, обществени сгради и др.

Причините за този хаос са комплексни, но безспорно една от тях е липсата на достатъчно паркоместа. В този контекст, допълнително затруднение за намирането на места за паркиране оказват и множеството автомобили, изоставени от водачите им в рамките на уличната мрежа, с ясното съзнание, че автомобилът няма да бъде премахнат в обозримото бъдеще. Поради това, в много квартали дефицитни паркоместа биват заети от нефункциониращи или изоставени автомобили, което допълнително усложнява и без това тежките проблеми с паркирането.

Осъзнавайки този проблем и очевидното му решение, през последните години гражданите масово сигнализират общините за изоставени по улиците превозни средства в търсене на съдействие.

В Наредбата за излезлите от употреба на моторни превозни средства (ИУМПС) са разписани изискванията за събирането, транспортирането и третирането на излезлите от употреба моторни превозни средства (МПС) и изискванията към пусканите на пазара МПС, материали и компоненти за тях.

Основната цел на Наредбата е предотвратяването прекомерното образуване на отпадъци от МПС, както и освобождаване на повече паркоместа в населените места, което е задълбочаващ се проблем.

Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата “излязло от употреба моторно превозно средство“ е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), в т.ч.:

(б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

(в) изоставено регистрирано МПС.

Допълнително, според § 2 от същата Наредба под „изоставено регистрирано МПС“ по смисъла на § 6, т. 45 от ДР на ЗДвП се разбира, превозно средство което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.

След изтичането на упоменатите срокове, то съгласно ЗУО следва да се пристъпи към процедура по разкомплектоване на ИУМПС. В Столичната община тази процедура е застъпена и в Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община

НАСТОЯЩА ПРОЦЕДУРА

Съгласно горепосочената нормативна рамка, за да бъде премахнато изоставено МПС от градската улична мрежа, трябва да изминат две години от последния осъществен годишен технически преглед на автомобила. След изтичането на този период и при подаден сигнал за наличието на изоставено МПС, представител на Общината следва да констатира, че МПС е излязло от употреба и да разпореди явяването на собственика в тримесечен срок.

След изтичането на горепосочените срокове, съгласно чл. 19 от ЗУО, чл. 16 от Наредбата за ИУМПС и чл. 46, ал. 5 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столичната община, кметът или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за принудително преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на ИУМПС. Лицата, които се занимават с дейностите по събиране, транспортиране, съхраняване и третиране на ИУМПС предават за разкомплектоване ИУМПС не по-рано от 14 дни от датата на приемането ИУМПС за временно съхранение.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

С цел оптимизиране на процеса по премахване на ИУМПС от улиците и съответно освобождаването на така ценните паркоместа в града ни, считаме за необходимо намаляването на гореописаните установени срокове, уредени в § 1 т. 1 и § 2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ИУМПС.

Намаляването на нормативно определените срокове ще доведе до следните положителни ефекти:

  • ускоряване на процеса по премахване на ИУМПС; 
  • улеснено идентифициране на излезли от употреба МПС;
  • предотвратяването прекомерното образуване на отпадъци от МПС;
  • облекчаване на финансовата и административна тежест на общините да съхраняват в продължителен период от време  ИУМПС;
  • ускоряване събираемостта на всички такси и глоби, свързани с идентифицирането, премахването и разкомплектуването на ИУМПС.

1. Поради гореизложеното, предлагаме сроковете в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства да бъдат изменени както следва:

 class=
НАСТОЯЩ ТЕКСТПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА
Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Излязло от употреба моторно превозно средство“ е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.:

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Излязло от употреба моторно превозно средство“ е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.:

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от три месеца за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
 class=
НАСТОЯЩ ТЕКСТПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА
§ 2 ДР. „Изоставено регистрирано МПС“ по смисъла на § 6, т. 45 от ДР на ЗДП – ИУМПС, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.§ 2 ДР. „Изоставено регистрирано МПС“ по смисъла на § 6, т. 45 от ДР на ЗДП – ИУМПС, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, с прекратена регистрация или изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен едномесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.

МОТИВИ:

Изискването за изтичане на двугодишен срок от последния заверен технически преглед е крайно нецелесъобразно и не съответства с разпоредбите на чл. 143, ал. 10 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), тъй като липсата на годишен технически преглед предпоставя и невъзможност за сключване на задължителна застраховка “Гражданска отговорност”. Управлението на МПС без застраховка “Гражданска отговорност” е забранено от чл. 171, т. 1, буква е.), чл. 171, т. 2, буква в.) и във връзка чл. 100, ал. 3 от ЗДвП.

Следователно, срокът, от който можем да да считаме едно регистрирано МПС за излязло от употреба, следва да бъде съобразен с разпоредбите на ЗДвП и да съответства на нормативната рамка. Поради това едно моторно превозно средство следва да бъде считано за изоставено и излязло от употреба от момента, от който МПС-то не е преминало успешно годишен технически преглед. Поради това, предлагаме срокът да се намали на 3 месеца, за да се даде достатъчен гратисен период на автомобили, които не са преминали ГТП по различни причини.

При всички положения МПС, което не може да премине ГТП за продължителен период от време, поради необходимост от продължителен ремонт, може безпрепятствено да бъде съхранявано от собственика му в частен имот, а не да бъде паркирано върху обществената пътна мрежа.

Много граждани се оплакват от липсата на свободни паркоместа, поради факта, че МПС-та, с очевидни белези на излезли от употреба такива, ги заемат за дълъг период от време. Това принуждава паркиране на МПС в необособени за това площи. Тази ситуация би могла да се промени при наличен бърз и ефективен начин за премахване на МПС, които са излезли от употреба, съкращавайки срока, който квалифицира едно МПС като излязло от употреба и като изоставено такова.  

Моторни превозни средства, които заемат място на улицата и не биват премахнати в рамките на период от две години и повече, представляват потенциален екологичен проблем. Взема се предвид и факта, че такива моторни превозни средства най-често са по-стари и съответно амортизирани. Поради това не е изключено части от моторните превозни средства или други техни съставни компоненти (гориво, масло, спирачни и други опасни течности и субстанции) да попаднат в околната среда.

Допълнително, изоставени и/или излезли от употреба МПС-та замърсяват не само околната, но и визуалната среда в кварталите, допринасяйки за неугледена градска среда и поражда усещане за занемарен вид на улиците и понижено качество на живот.

2. В Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства предлагаме следната промяна:

НАСТОЯЩ ТЕКСТПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА
Чл. 40. (1) Превозните средства се спират от движение временно:
1. при условията и по реда на чл. 171, т. 2 ЗДвП;
2. по искане на собственика, за което подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него;
3. служебно при получаване на уведомление от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за установена опасна техническа неизправност при извършване на периодичен технически преглед.
Чл. 40. (1) Превозните средства се спират от движение временно:
1. при условията и по реда на чл. 171, т. 2 ЗДвП;
2. по искане на собственика, за което подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него;
3. служебно при получаване на уведомление от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за установена опасна техническа неизправност при извършване на периодичен технически преглед.
4. при липса на сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност” по чл. 477 от Кодекса за застраховането

МОТИВИ:

Предлагаме добавянето на нова т. 4 към чл. 40, ал. 1 от Наредба № I-45, чрез която ясно да се дефинира, че всяко МПС без задължителна застраховка “Гражданска отговорност” е спряно от движението.

Това ще позволи развързването и оптимизирането на процедурите, тъй като МПС без задължителна застраховка не може да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване. Актът на спиране от движение, ще осигури и необходимата правна интерпретация за характера на “излязло от употреба” моторно превозно средство, тъй като МПС, което е спряно от движение, няма как да бъде “в употреба”.

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

Направените предложения бяха внесени на 17.09.2020 г. от Борис Бонев и екипа Спаси София в Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, които са органите, пряко отговорни за нормативните актове, регулиращи тези дейности.

На 30.09.2020 г. получихме положително становище от Главна дирекция „Национална полиция“ в МВР. Очакваме официални отговори и от МОСВ и МТИТС.

Изпратихме и писмо до Кмета на Столичната община Йорданка Фандъкова с искане да подкрепи официално направените предложения. В качеството ѝ на заместник-председател на управляващата партия ГЕРБ тя може да окаже необходимото въздействие за по-бързо разглеждане и прилагане на тези така необходими за София промени.

Изразяваме готовност да дискутираме направените предложения с всички отговорни страни, за да бъде намерено най-доброто решение в полза на обществото и българските граждани.

 class=

Актуална информация към 26.10.2020 г.

След положителното становище на МВР, на 19.10.2020 г. получихме положително становище и от Министерството на околната среда и водите. МОСВ изразява готовност да измени сроковете след като се произнесе и Министерството на транспорта.

Актуална информация към 08.01.2021 г.

Предложението ни беше прието с постановление на Министерски съвет и влезе в сила от 08.01.2021 г.

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.