Механизъм за ежегодна оценка на състоянието на материалната и техническа база на Народните Читалища

Доклад - 26/03/2024

Прикачени файлове:

Механизъм за ежегодна оценка на състоянието на материалната и техническа база на Народните Читалища
Проблемите, които адресираме:
  • Неконсистентното финансиране на ремонти и подобрения в техническата база на Народните Читалища
  • Липсата на връзка между комисиите, разпределящи държавните субсидии и планирането на капиталовите разходи на Столичната община
  • Създаваме възможност за икономии от мащаба при еднотипни дейности, нужни в повече от едно Читалище

От близо 200 Читалища в София около 120 са в общински сгради. Тези уникални за България институции често зависят от „добрата воля“ на някой ангажирал се с казуса управник, за да бъдат ремонтирани.

Затова общинските съветници Емилия Ангелова и Гергин Борисов предложиха и внесоха в Столичния общински съвет доклад, възлагащ изработката на Механизъм за оценка на материалната база на Читалищата, който да предоставя на общинския съвет обобщен списък и остойностяване на нужните ремонти и най-вече – приоритетност по фактори като спешност или потенциал.

Предвиждаме тясно сътрудничество, както с ръководствата на Читалищата, така и с комисиите, отговорни за разпределяне на полагащата им се субсидия, за да гарантираме, че тя работи в полза на софиянци и че всеки инвестиран лев опазва Читалищата като сърцата на местните им общности.

Отсъствието на ясен процес по изготвянето на прогнози за нужните капиталови разходи, установяващ ясни правила за събиране и систематизиране на информация за – и която да определя приоритетност на ремонтите и финансиране на закупуването на оборудване за – Народните Читалища, създава предпоставки насочването на инвестициите за тях да бъде хаотично и некоординирано с реалните нужди в общоградски мащаб. С предложения Механизъм поддръжката на Читалищата ще се финансира през обективни критерии и Столичната община ще може да се възползва от икономия на мащаба, когато повече сгради имат сходни нужди (например подмяна на дограма).

При наличието на такъв Механизъм, в началото на подготовката на общинския бюджет всяка година, общинските съветници ще разполагат с изчерпателна и обективна информация какви средства са нужни и какви цели могат да бъдат изпълнени с наличния финансов ресурс с по-голяма предвидимост.

Този Механизъм не само ще улесни Общинския съвет при определянето на средствата, които да се заложат в капиталовите програми на проектобюджетите, но и ще подпомага районните администрации в работата им по систематизирането на информацията, нужна за определяне на размера на субсидията по Чл. 22 (3) от ЗНЧ.

Същият Механизъм, веднъж разработен, може да се адаптира и прилага не само за Читалищата, но и за одитирането на други местни нужди в ресорите, все още неразполагащи с подобни вътрешни правила, които да повишат предвидимостта и обективността на бюджетоформирането на Столичната община.

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.