През 2022 г. общинските такси представляват 36% от собствените приходи на Столична община, или в по-конкретни цифри – те прибавят около 310 млн. лв. към местния бюджет. Въпреки че на пръв поглед сумата изглежда внушителна, приходите по различни такси са неравномерно разпределени – докато някои дейности са натоварени с високи такси, други са далеч по-облекчени. Например, такса битови отпадъци представлява цели 83% от общата приходна част на таксите, следвана от таксата за технически услуги, която е около 11% към тях.

Основна характеристика на общинските такси е, че те са разходоориентирани, както и че методологията на тяхното формиране е непрозрачна и неясна за гражданите.

Нашата визия включва създаването на конкретна методология, по която таксите в София да бъдат изчислявани, която да е публична за всички граждани. Освен това, тази методология ще бъде предмет на актуализация на всеки 5 години, което ще гарантира, че таксите ще бъдат определяни в съответствие с текущото икономическо развитие.

С тази реформа ще адресираме проблема с липсата на индексация на част от таксите от над 10–15 години, което е недопустимо за един модерен европейски град, който се нуждае от приходи за своето развитие. 

Такса за разрешение за строеж

Такса за разрешение за строеж спада към таксите за технически услуги, като тя носи към общинския бюджет около 29 млн. лв. годишно. Вземайки предвид постоянния ръст на нови жилища в София, както и факта, че таксата не е актуализирана от 2006 г. насам, то смятаме, че това е едно от перата, по които трябва да има незабавни реформи. 

С оглед на текущата ситуация на имотния пазар в София, ниската цена за разрешително за строеж спада към основните причинители за хаотичното развитие на строителството на имоти, както и затруднява задачата на Столична община да осигурява качествена инфраструктура в кварталите. 

Вярваме, че една по-справедлива такса за разрешение за строеж в замяна на качествена градска инфраструктура ще допринесе към разрешаването на казуса с презастрояването. 

Сегашните ниски нива на таксата дават възможност за огромни печалби от страна на строителните предприемачи, които почти с нищо не финансират дейностите по изграждане и поддържане на инфраструктурата и облагородяване на градската среда. 

С оглед на методиката на формиране таксите в Столична община можем да заключим, че два обективни фактора, които трябва да бъдат използвани за индексация на такса за разрешение за строеж, са промените в трудовите разходи и нивата на инфлацията. Трудовите разходи, свързани с предоставянето на разрешение за строеж, са преди всичко заплатите и вноските на работодателя към здравни, пенсионни и осигурителни фондове. Според статистиката на НСИ за периода 2008–2020 г., средната брутна заплата на работещите в държавното управление се е увеличила с 213% или повече от 2 пъти. От друга страна, от декември 2006 г. до октомври 2022 г., общата инфлация в България е 53,4%.

Всички събрани средства от разрешенията за строеж ще бъдат инвестирани в подобрения на съществуващата инфраструктура, строителство на липсващи улици, паркинги и детски градини. С тази промяна едновременно целим сериозно намаляване на инвестиционния натиск в презастроените южни квартали, но и съживяване на северните райони.

Такса битови отпадъци 

Таксата битови отпадъци е сред най-големите приходни пера в бюджета на Столична община, като за 2022 г. е донесла 255,9 млн. лв. на общинския бюджет.

През последните години бе провеждана продължителна политика на запазване на текущите ставки за такса смет, като в същото време план-сметката за почистване растеше със средно 7-8% годишно. Така бюджетът на София бе ощетен, без гражданите да усетят някакво подобрение – София по-чиста не стана, въпреки по-големите разходи към почистващите фирми.

Такса битови отпадъци следва да бъде формирана по начин, който да отговаря на всички европейски стандарти, както и да бъде съразмерна на реалните разходи по перото за чистота. 

Вярваме, че усилията трябва да бъдат насочени към реформа на начина на таксуване и строго прилагане на принципа „Замърсителят плаща“, който още през 2017 г. бе гласуван като изменение в Закона за местните данъци и такси. Именно затова настояваме такса смет да се определя не според данъчната оценка на жилището, както е сега, а според реалното количество отпадъци на едно домакинство.

Чрез въвеждане на принципа „Замърсителят плаща“ всички физически и юридически лица ще бъдат стимулирани да събират разделно отпадъците си, както и да генерират по-малко изначално. Това ще намали както количеството, така и дължимия размер на таксата за битови отпадъци.

Така за хората, които разделят отпадъците си, таксата може дори да е по-ниска в дългосрочен план. За тези, които не спазват разделното събиране, таксата ще се повиши. По този начин домакинствата ще бъдат стимулирани да отделят всички рециклируеми фракции, като намалят до минимум обема на остатъчните смесени битови отпадъци, за които е дължима такса.