За разделно събиране на отпадъци може да се говори в две направления – въвеждане на депозитна система за предаване на еднократни опаковки срещу получаване обратно на платен депозит и промяна на съществуващата система с цветни контейнери.

В много страни в Европа функционира депозитната система, като България също е в процес на внедряване на такава. Депозитната система не е самостоятелна политика, а трябва да допълва процеса за разделно събиране на отпадъците, организиран от общините.

Поемаме ангажимент да инициираме различни събития, чрез които да я промотираме,

но фокусът на общината ще бъде друг, а именно повишаване на ефективността на съществуващата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и подобряване на разделното събиране на всички потоци отпадъци – опасни, едрогабаритни, текстил и други.

Чрез въвеждане на справедлив подход за определяне на размера на такса „Битови отпадъци“ ще мотивираме повече граждани да изхвърлят разделно отпадъците си и ще затвърдим принципа „Замърсителят плаща“.

В София таксата за събиране, транспортиране и извозване на отпадъци от домакинствата се формира на база данъчната оценка на имота. Освен размера на жилището, при определянето на таксата не се вземат предвид никакви други обстоятелства – нито количеството генериран отпадък, нито брой обитатели в имота. В допълнение, гражданите, които полагат усилие да изхвърлят разделно отпадъците си или се стремят към генерирането на по-малко такива, по никакъв начин не са стимулирани.

Във все повече градове в цяла Европа се въвеждат схеми, при които такса „Битови отпадъци“ се определя именно спрямо количеството генериран отпадък. Гражданите, които изхвърлят разделно или по-малко количество, ще бъдат стимулирани материално чрез отстъпки от таксата, а на тези, които изхвърлят безразборно отпадъците си, ще им се налага да плащат повече.

Време е таксуването в София също да се случва на база генериран смесен отпадък. Предлагаме въвеждането на „умна“ система, при която количество отпадък се измерва в момента на попадането му в контейнера.

Системата за контролиран достъп достъп до контейнерите позволява таксата „Битов отпадък“ да се изчислява справедливо и индивидуално за всяко домакинство

Чрез карта „София“ – физическата пластика или виртуалното ѝ копие в портфейла на телефона, всяко домакинство ще може да отваря контейнерите, а чрез специализиран софтуер количеството веднага ще бъде отчитано и таксувано. Подобен пилотен проект вече е стартирал в община Габрово. Целият процес по внедряване на схемата ще бъде съпътстван с информационна кампания. Ще организираме поредица от образователни събития и разяснения за правилно изхвърляне на отпадъците и промотиране на екологичния начин на живот като цяло. Ще се убедим, че гражданите също са наясно как могат да подават сигнал и при нужда да бъдат активни. А контрол върху нарушителите на схемата ще осъществим чрез проверки на място.

По-малко изхвърлен смесен отпадък означава повече разделно събрани в цветните контейнери. Ползите са много – от отстъпки в таксата за гражданите през чисти вторични суровини до по-малко смесен отпадък за извозване и депониране.

Като част от битовите отпадъци се разглеждат и едрогабаритните отпадъци от домакинствата – непотребни стари мебели и отпадъци от малките строителни ремонти. В момента едрогабаритните отпадъци трябва да се изхвърлят в конкретен ден до контейнерите за смесен отпадък и се събират и извозват по график, който или не се спазва, или е недостатъчен за нуждите на непрекъснато нарастващото население. Получават се предпоставки за образуване на нерегламентирани сметища на общински територии, а често отпадъците гният и отделят миризми със седмици.

Разбира се, отговорността за разделно събиране на едрогабаритни отпадъци трябва да бъде и на гражданите, но общината е тази, която е нужно да осигури условия за това.

В допълнение на графика, предлагаме обособяване на районни площадки за едрогабаритни отпадъци, които да са разположени така, че да са достъпни във всеки квартал. Гражданите ще имат възможност сами да закарат отпадъка си, но паралелно с това ще предоставим възможност и за безплатен транспорт.

Предаденият материал на площадката ще се продава на преработвател или ще се преизползва, като по този начин общината ще печели от предоставяната услуга.