През последните десет години в София бяха наляти десетки милиони за поддръжка и изграждане на система от „умни“ светофари. Вместо обещаното от общината редуциране с 20% на задръстванията и намаляване времето за пътуване в пъти, няма никаква видима положителна промяна. В „горещите“ точки и по основни направления в града продължават да се образуват задръствания в пиковите часове. Липсва адекватна координация („зелена вълна“) на кръстовища по основните направления, както и приоритет на градския транспорт. Сигналните програми на светофарните уредби са неактуални и не са съобразени с вариациите на транспортната натовареност през деня. В същото време автомобилният трафик продължава да има приоритет пред пешеходния и велосипедния, което не само че не насърчава устойчивата мобилност, но и създава предпоставки за конфликти и инциденти.  

Предвиждаме набор от краткосрочни мерки, с които бързо и ефективно да постигнем качествено подобрение на транспортната обстановка. 

Ще вземем предвид възможностите на съществуващата към момента техническа инфраструктура на светофарни уредби, транспортни детектори, както и централизирана система за управление на трафика и ще оптимизираме нейната експлоатация. Сигналните програми на светофарите  ще бъдат обновени в съответствие с актуални данни за натоварвания на транспортните потоци през часовете на денонощието. Ще въведем и „справедливо“ споделяне на зеленото време на кръстовища. Сигнализацията на пешеходни пресичания ще бъде актуализирана и съобразена с нуждите на възрастни хора и такива с двигателни проблеми.

Ще работим за въвеждане на модел за системно обвързване и координация на  светофари с цел реализиране на зелени вълни по основни булеварди в София и по всички изградени отсечки на градските рингове. На ключови кръстовища ще въведем режим на локално „адаптивно“ управление според моментната транспортна натовареност в зоната на кръстовището.

В дългосрочен план ще разработим цялостна стратегия за управление на трафика в града. 

В нея ще са включени и съществуващи подсистеми, но и нови такива, които ще имат за цел въвеждането на иновативен подход по отношение управлението на транспортната мрежа в цялост. Оптимизацията ще се извършва въз основа на актуални данни за трафика от свързани транспортни детектори, идентифицирането на пътни инциденти, планирани мероприятия и други конкретни транспортни сценарии. 

Като част от мерките за оптимизиране на придвижването в града, ще работим за намаляване на времето за път по определени маршрути чрез въвеждане на приоритетен „зелен сигнал“ за превозните средства на градския транспорт. Предвиждаме реализацията да се базира на установен от автоиндустрията стандарт за безжична комуникация между автомобили и транспортна инфраструктура. Технологията позволява обмяната на информация в реално време между превозни средства и крайпътни съоръжения (например локация и скорост, заявка за зелен сигнал на светофар, предупреждения и др.). Автоматизирането на транспортната система ще спомогне за намаляване броя на инцидентите, редуциране на вредните емисии, както и подобряване ефективността на (градския) транспорт като цяло. Решението ще може да бъде приложено и за предоставяне на приоритет на автомобили със специален режим на движение. 

Актуални данни, налични в системата за управление на трафика, ще бъдат разпространявани до участниците в движението както чрез онлайн информационни канали, така и на ключови локации чрез предвидена подсистема от електронни табели с променливо съдържание. С напредване на изграждането и въвеждане в експлоатация на рингови булеварди и пробиви ще предоставяме възможност за пренасочване на трафика по алтернативни маршрути с цел намаляване на времето за път и отделяните вредни емисии.