София разполага и с огромен потенциал за обособяване на отворени градски пространства, които да домакинстват различни културни и творчески събития. За съжаление, не целият потенциал на подходящите за това градски зони е добре познат и анализиран, а в много от кварталите дори липсва инфраструктура, позволяваща осъществяването на творчески проекти на открито. За да развием потенциала на отворените градски пространства, предвиждаме подобряване на инфраструктурата на съществуващите и на условията за тяхното ползване, както и създаване на нови модерни отворени сцени извън центъра. Чрез подобрен начин на функциониране на Календар на културните събития на София, ще съобразим характера на културните изяви на открито със спецификите на градската среда. 

Ключов елемент от развитието на нощната икономика е обособяването на разположени извън жилищните зони такива за нощен живот – с открити сцени, заведения и др., допускащи дейност след полунощ, без това да обезпокоява живущи в близост столичани.