Събираемостта от данък недвижими имоти е около 120 млн. лв. годишно. Това го прави приходно перо, което може да осигури голям ресурс за районните бюджети. 

Ще въведем практиката част от събрания данък недвижими имоти да се връща в бюджета на района, за да може районите да разполагат със собствени средства за пряко инвестиране в подобрения за гражданите.

Данъкът е и сравнително устойчив и ще позволи предвидимост в инвестициите, които районните кметове ще могат да правят. За разлика от други пера, като например данък върху придобиване на имущество, данък недвижими имоти не е толкова променлив спрямо пазарната стойност на недвижимите имоти. Дългосрочната ни цел е една постепенна градация в процентното съотношение на това каква част от данъка остава в ръцете на районната администрация (за пример първата година може да остават 10%, следващата 15% и т.н.), което ще даде нужното време на районните администрации да изградят необходимия капацитет да управляват по-големи ресурси максимално ефективно.

Фискалната децентрализация в София ще позволи на районите да имат повече свобода и по-широко поле за действие, за да реализират проекти, без да чакат финансиране от Столична община, а гражданите ще могат да упражняват по-ефективен контрол.

В допълнение, фискалната децентрализация има потенциал да подобри събирането и изразходването на данъчни и неданъчни източници, както и да доведе до по-добра отчетност на районните и местни управници. Кметовете на районите и техният екип са най-близо до гражданите, до проблемите на квартала и имат нужната информация, на база на която да инвестират ресурс най-ефективно за текуща поддръжка на уличната мрежа и локалната инфраструктура, но също така и да провеждат автономно по-дългосрочни проекти и политики. 

Децентрализацията не е еднократно действие, а процес – повишаването на административните отговорности следва да бъде обезпечено с необходимия човешки и финансов ресурс. В този смисъл децентрализацията трябва да се въвежда поетапно, за да могат районите да изградят нужния капацитет и експертиза. В противен случай има риск от претрупване на районните администрации с отговорности, които не могат да изпълнят в кратки срокове.