Сградите на Централна минерална баня (ЦМБ), баните в Овча Купел, Княжево и Горна Баня са недвижими културни ценности от национално (ЦМБ) или местно значение (всички останали). Най-добрият начин за тяхното опазване и развитие е възстановяването на сградите с функции, близки до оригиналните, за да бъде съхранена не само материалната архитектурна ценност, но и нематериалната – традицията и културата на термализма. За всяка баня трябва да бъде изготвена концепция, която да задава цялостната визия за нейното обновяване, развитие и управление. 

Ние смятаме, че баните паметници на културата трябва да бъдат реставрирани, с максимално уважение към автентичния им архитектурен образ и начин на използване, 

но това не означава, че функциите им не биха могли да бъдат разширени, така че те да заработят като пълноценни съвременни балнеологични и спа центрове, където жителите на града да могат да отдъхнат след натоварен ден, а туристите да обогатят своето преживяване. Също така, основните балнеологични функции биха могли добре да се съчетаят и с други допълващи, като например музейни, здравни, културни и търговски.

Ние сме категорично против реставрацията на баните само като опаковки, които да се запълват с несвойствени за тях функции, като например „център за върхови постижения“ (Банята в Овча купел) или исторически музей (ЦМБ). Смятаме, че това показва липса на визия от досегашните управляващи, които са взимали решения за бъдещето на баните  „на парче“ и за да се  „усвоят едни пари“.

Компютърни зали в минерална баня „Овча купел“

Превръщането на баните в съвременни балнеологични центрове (а не музеи, офиси или научни институции) е и единственият начин да оползотворим ефективно минералната вода като природен ресурс. Възстановяването на сградите на баните трябва да се осъществи по максимално целесъобразен, прозрачен и приемлив за обществото начин. Не става дума само за ремонт и укрепване на рушащи се сгради, а за изготвяне на ясен план за развитие за всяка отделна баня, включващ архитектурен проект, бизнес план и план за управление.

Тъй като в момента статусът на отделните минерални бани в София е различен, предприемането на целенасочени действия за възстановяването им с оригиналната им функция и архитектура ще изисква различен подход за всяка баня. 

Имаме начертани конкретни стъпки като основен приоритет е провеждането на архитектурен конкурс, на базата на който да се изготви детайлен план за възстановяване на всяка една от баните. 

По отношение на Централна минерална баня, в част от която се помещава РИМ-София, подкрепяме реализацията на изготвения от Софияплан План за обновяването на Централната минерална баня в София1https://sofiaplan.bg/wp-content/uploads/2021/04/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F_v04_2021_03_31.pdf. След неговото необяснимо изтегляне от страна на управляващите, от Спаси София отново внесохме, в началото на 2023 г., доклад с настояването Планът да се приеме. Управляващото мнозинство отново не го разгледа. 

Затова първостепенен приоритет за нас,  в началото на следващия управленски мандат, ще е незабавното разглеждане на този доклад и приемането на актуализиран план за възстановяване на Централна минерална баня. 

В случая на банята в Овча купел предлагаме изключване на банята от обхвата на одобрения проект за център за върхови постижения в областта на науката и иновациите, финансиран по европейска програма. Смятаме, че реализацията на този проект е свързана с множество  груби законови нарушения. Основният проблем е опитът за подмяна на функцията на сградата, въпреки че в досието ѝ в НИНКН е вписано, че тя трябва да запази оригиналната си функция. 

Опитът за изграждане на център за върхови постижения в половината от сградата изцяло противоречи на режимите за опазване на обекта и би следвало да бъде спрян, като се потърсят валидни механизми за финансиране възстановяването на сградата със запазване на оригиналната ѝ функция и архитектура.

Минералната баня в Горна баня, въпреки множеството обещания за създаване на идеен инвестиционен проект и последваща нейна реставрация, и до ден днешен не е възстановена и е в аварийно състояние. Затова ще настояваме в най-кратки срокове  да се започне работа по всички стъпки, свързани с възстановяването на банята като спа и балнеоложки център. Сградата има нужда от спешни мерки за укрепване, за да не бъде безвъзвратно загубена. Не на последно място, 

ще търсим диалог и възможни начини за осигуряването на достатъчен дебит вода, който в момента е ограничен заради концесионен договор с бутилираща компания. 

Банята в Княжево също е в окаяно състояние и има спешна нужда от конструктивно укрепване. Близостта ѝ до натоварена пътна артерия застрашава стабилността на нейната конструкция и опасността от срутване е реална. Банята и теренът са собственост на търговското дружество „Специализирани болници за рехабилитация“ ЕАД към Министерство на здравеопазването. За да могат да се предприемат ефективни мерки за възстановяването ѝ, ще изискваме прехвърлянето на собствеността към Столична община. 

Смятаме, че трябва и ще настояваме всички минерални бани на територията на София да бъдат прехвърлени в активите на Столична община и да бъдат общинска собственост. 

По този начин управлението на този ценен ресурс ще се осъществява на местно ниво в непосредствена близост до хората и при съобразяване с техния интерес

Сградите на Централна минерална баня, на баните в Овча купел, Горна баня и Банкя са единични архитектурно-строителни недвижими културни ценности, а къпалнята Мария Луиза е част от групова недвижима културна ценност заедно с територии от Борисовата градина. По закон всяка една от тях трябва да притежава режим за опазване и план за опазване и управление, които да бъдат основа за бъдещи намеси, но нито една няма такъв. Планът за опазване и управление е и задължително условие за отдаването на концесия. 

Затова, в най-кратки срокове ще възложим на НИНКН изготвянето на режими и планове за опазване и управление, които да осигуряват това баните да запазят своите оригинални функции и да се развиват като балнеоложки и спа центрове.

Бележки

  • 1
    https://sofiaplan.bg/wp-content/uploads/2021/04/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F_v04_2021_03_31.pdf