Наред с трансформацията и грижата за пространствата в столицата планираме и увеличаване на приноса на културния сектор към решаване на предизвикателствата, свързани с климатичните промени и екологичната криза.

Ще създадем условия и ще стимулираме провеждането на фестивалите и събитията в София да са с намален или нулев екологичен отпечатък.

За целта Столична община активно ще работи и ще осигурява нужните подкрепа и съдействие на операторите и организаторите на културните събития по въвеждането на зелени практики. Можем да почерпим опит от страни като Словения или Норвегия, който потвърждава положителното въздействие на подобна политика.

В основата на подхода ни за осигуряване на гореспоменатите условия ще поставим фокус и засилена подкрепа за инициативи, следващи принципите на Нов Европейски Баухаус – инициатива, която свързва науката и технологиите с културата и изкуството и намира своето приложение в ежедневието ни за по-устойчиво бъдеще. 

Ще стимулираме креативността на творци за персонализиране на облика на столичните улици и градски пространства чрез осъществяването на тематични проекти според принципа „Намали, Преизползвай, Рециклирай“ (Reduce, Reuse, Recycle).

Например стари коли могат да бъдат превърнати в саксии за цветя, а гуми – трансформирани в катерушки, пейки, саксии и др. Заедно с целите ни за въвеждане на кръгова икономика и стратегията за нулеви отпадъци, ще интегрираме ирландския опит, като осигурим среда за изява на хора, използващи за изкуството си изоставени и ненужни предмети. Така ненужните вещи на софиянци биха могли да получат ново приложение и да са в полза на нуждите на творците в културния сектор.

Въздействието върху околната среда при строителството на нова инфраструктура е значително. Затова в концепцията ни за изграждане на културната инфраструктура на града ще заложим критерии за устойчивост и максимално използване на естествени материали, както и активно ще търсим възможности за публично-частни партньорства, възползващи се от вече изградена инфраструктура и преосмислянето ѝ като пространства за култура – временно или постоянно. Така не само ще намалим броя на необживяните в града обекти и пространства, но и ще спестим значително количество емисии, продукт на ново строителство.