Повечето от проблемите с това как работи Столичната община, за съжаление, са резултат от прилагането на действащото законодателство или от липсата на законови инструменти. За нас поправянето на допуснатите от Народното събрание пропуски е решаващо. Видно е от резултатите на работата на общината, че има спешна нужда от промени в следните закони:

 • Закон за териториалното деление на Столичната община и големите градове (ЗТДСОГГ)районирането на големите градове следва да е решение на самите градове, продиктувано от Общия им устройствен план, затова този закон трябва да отпадне и да се прилагат правилата за райониране, заложени в Закона за административно-териториалното устройство на Република България.
 • Закон за устройство на територията (ЗУТ) – затваряне на „вратичките“, позволяващи и стимулиращи презастрояването, механизмите, с които се злоупотребява при изчисление на отстоянията между сградите, плътност на застрояване, спазване на изискванията на градоустройствените планове и т.н.
 • Закон за обществените поръчки (ЗОП) – с цел създаване на т.нар. „черен списък“ на некоректни изпълнители на проекти, възлагани от общините. В момента такива изпълнители продължават да получават обществени поръчки въпреки фрапиращо неспазване на сроковете, некачествената работа и неизпълнение на договорите, включително и по гаранционна поддръжка. Необходимо е ясно регламентиране на т.нар. „черен списък“ чрез транспониране на Директива 2014/24 на ЕС, даваща възможност за забранителни списъци по ясни обективни критерии, отсяващи фирмите, които систематично доставят некачествен продукт за сметка на общински или държавни средства
 • Закон за културното наследство (ЗКН) – за да се предпази историческото наследство, особено на старите и ценни сгради в София, са нужни ясно разписани и разширени правомощия на общините по опазване на културно наследство, включително и чрез финансови инструменти за подпомагане на опазването, механизми за взаимодействие с частни собственици или държавна собственост, както и контролните механизми. 
 • Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) – за да могат общините сами да определят нивото на местните данъци в рамките на зададени на национално ниво по-големи интервали. Ясно разграничаване на такси от една страна и цени на услуги от друга, предвид заложените в ЗМДТ принципни ограничения за размера на таксите и създаване на нормативна възможност за определяне на цени, които по-прецизно да отразяват икономическата реалност. Това ще позволи общините да разполагат с повече собствени средства за реализиране на конкретни политики. 
 • Закон за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) – ключово е опазването на терените на зелената система на столицата, спиране на презастрояването, опазването и отреждането на нови терени за детски градини и друга обществена инфраструктура. Преразглеждането на закона с достатъчно време за дебат с професионалните организации и гражданите трябва да се случи скоро, за да се гарантира устойчиво развитие на столицата и предотвратяване на конфликтите между строителите и обществения интерес.
 • Закон за движение по пътищата (ЗДвП) – нужно е значително повишаване на глобите за неправилно паркиране като спирането по основни булеварди, както и нарушения, забавящи градския транспорт, да се санкционират подобаващо. Също така са нужни нови ясни правила за компетенциите на контролните органи, за да се спре прехвърлянето до безкрай на отговорността за следене на нарушителите.
 • Закон за автомобилните превози (ЗАП) и Закон за железопътния транспорт (ЗЖТ) – за да се реализират целите ни София да е интегратор на региона, но и за да има адекватно законодателство, касаещо обществения транспорт, правната уредба на материята следва да бъде преструктурирана чрез ясно обособяване на уредбата на пътническите превози и обществения транспорт от тази на товарните превози. Реализирането на политики за развитие на градска железница в големите градове и региони трябва да бъде подкрепено с възможности общините сами или в партньорства да управляват градски или регионален железопътен превоз. Въвеждане на възможност Столичната община и други градове да сформират жп превозвач ще отвори пътя за изграждане на градска железница в София и околните градове и населени места. Купуване на подвижен състав и инвестиции в интермодални връзки с цел намаляване на колите пък ще намали задръстванията и замърсяването, които ежедневно тормозят София. За постигането на тези цели ще работим за приемането на нов Закон за пътническите превози, който да представлява интегрирана нормативна уредба на общинските, регионалните и общонационалните пътнически превози.
 • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) – след 30 години възможност за връщане на национализирани имоти смятаме, че реституцията трябва да спре. Огромната част от реалните собственици вече са си върнали земите, а продължаващата реституция е фактор, стимулиращ корупцията, тъй като дава възможност да се придобиват апетитни общински и държавни имоти със съмнителни способи и процедури. 
 • Закон за общинската собственост (ЗОС) – необходим е и ангажимент на национално ниво за бързо отчуждаване на имотите, попадащи в паркове, зелени и междублокови пространства и улиците в цяла София.
 • Закон за управление на отпадъците (ЗУО) – за да се създадат законови инструменти и политики за повече рециклиране, разделно събиране на отпадъци и ограничаване на изгарянето на отпадъци. Редица законови промени трябва да подсигурят нови и по-широкообхватни практики за преход към кръгова и нисковъглеродна икономика. Ролята на общините в рециклирането на отпадъците трябва да бъде засилена, ограничаващите фактори да се намалят, а действията на градовете за повече рециклиране и оползотворяване да се стимулират с финансова и експертна подкрепа. Градовете трябва да използват пълноценно вече съществуващите бизнес мощности за рециклиране, като подобрят разделното събиране на годен за рециклиране материал, генериран на място, а не внесен от чужбина.
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) – за категоричен фокус на законови промени трябва да бъде поставен върху общинските програми за качество на атмосферния въздух. Предвид санкциите на ЕС, които страната ни ще търпи, относно непостигане на стандартите за качество на въздуха, общините трябва да предвиждат такива мерки, че стандартите да бъдат постигани в най-кратък срок. Законодателят следва да предвиди подкрепящи общинската политика инструменти, които да позволят решителни мерки срещу замърсяване на въздуха от най-проблемните сектори – транспорта и битовото отопление с твърди горива.
 • Закон за защита от шум в околната среда (ЗЗШОС) – заради липсата на ефективен контрол, строителните компании често извършват дейности и в забранените часове, въпреки подадените от граждани сигнали за нарушения. С помощта на инспекторите от реформирания Столичен инспекторат и общинските полицаи искаме да гарантираме спокойна и здравословна среда на всички столичани. Освен това ще предложим законодателни промени, за да увеличим глобите, особено за онези, които си позволяват системно и многократно да нарушават правилата.