Настоящата структура на администрацията не отговаря на обществените потребности на един модерен град с огромен потенциал за развитие. Необходима е реформа, която да балансира контролните и инвестиционните дейности. Водеща концепция в тази връзка ще е подобряване на комуникацията между отделните направления. Настоящата структура струпва множество дейности в определени звена, което намалява тяхната ефективност. Администрацията може да постига повече, ако контролните функции се разделят от административните и ако експертите, от които се очаква да предлагат и прилагат практическите решения, нужни за постигането на заявените от кмета и заместниците му политики, са свободни да работят.

Структурата на администрацията в сегашния ѝ вид не ѝ позволява да използва редица ключови инструменти за упражняване на възложените ѝ функции. Ако искаме София да не е страничен наблюдател на бъдещето на иновативни технологии и микроикономика, администрацията трябва да изгради звена за медиация, планиране и анализи, съвместно с неправителствените организации и бизнеса.

Ще актуализираме структурата на администрацията, за да отразява желанието ни тя да е ориентирана към постигане на конкретни цели

На първо място, предлагаме създаването на нови структурни звена, занимаващи се с реализацията на секторни политики, както и оптимизиране на съществуващите звена. Например в Направление „Транспорт и комуникации“ предвиждаме сливане на Дирекциите „Транспорт“ и „Анализ и управление на трафика“ в един мултидисциплинарен екип, който да управлява цялостната градска мобилност в София. Той ще събира и анализира данни за състоянието на движението на градския транспорт, автомобилите, пешеходците и велосипедистите, както и ще координира процесите на проектиране, строителство и поддръжка на инфраструктурата с оглед на максималното му улесняване.

Ще отделим работата по административно обслужване на гражданите и бизнеса от работата по самото реализиране на общинските политики. Структурата на общинската администрация, която предлагаме, ще канализира работата на администрацията за постигане на конкретни цели и ще води до намаляване на бюрокрацията. Това ще позволи малки екипи да могат да постигат много повече, като в същото време оформянето на документи, отговорите към гражданите и изпълнението на задължението за навременен отговор на всеки сигнал, жалба или запитване следва в максимално възможна степен да се изнесе от ресорните направления в отделно звено с координационен характер, подчинено на секретаря на Столичната община и на зам.-кмета по законност, координация и контрол.

Ще реформираме и контролната дейност в общината. В момента тя показва изключително неудовлетворителни резултати. Данните показват, че наложените глоби и имуществени санкции не успяват да покрият дори разходите по издръжката на контролните органи. Ще преуредим статута и организацията на Столичния инспекторат, като го приведем към изискванията на действащото законодателство. В  настоящия си вид той не изпълнява ефективно възложените му функции, а законосъобразността на неговия статут е спорна.За гарантиране  прозрачното постигане на ефективна реформа в сферата на общинското здравеопазване, ще създадем отдел „Медицински контрол и антикорупция“. Той ще освободи другите отдели от контролните функции и ще им позволи да се фокусират върху планирането и развитието на медицинския персонал, здравните заведения, икономическите дейности и подобряването на програмите за обществено здраве. Новосформираното звено ще има за цел да координира и контролира възлагането на обществени поръчки, както и да планира и оценява управлението на ресурсите в сектор „Здравеопазване“.