През 2018 г. бе прието изменение в закона, което изисква от Столичната община да разработи и одобри Наредба за проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване на своята територия. Ще работим този нормативен документ не само да покрива законовите изисквания, но и да създаде методите и критериите за изграждането и поддържането на общоградския транспортен модел. Той представлява математически модел на търсенето и предлагането в транспортната система на София, който ще да бъде използван за прогнозиране на ефекта от бъдещи транспортни решения като строителство на нова улица, промяна на маршрута на дадена линия на обществения транспорт, промяна на цената за паркиране в зона с платено паркиране, създаване на нов буферен паркинг и други.

Необходимостта от общоградски транспортен модел е остра, като общинското предприятие „Софияплан“ вече има подробна концепция за такъв, която може да се използва като основа за нормативното уреждане на създаването и поддържането му, 

но може и да се потърси опит от чужбина. Тази Наредба дава възможност градът да нормира интеграцията на редица модерни технологии. За да имаме адекватен транспортен модел на града е нужно да се събират данни от множество източници, вкл. в реално време. За целта Столичната община трябва да започне да използва рационално и целенасочено цялата налична инфраструктура за събиране и обработка на данни. Паралелно с това, за подобряване и ускоряване на процеса, е възможно да бъдат сключени и споразумения за събиране на информация в реално време с контрагенти, които събират такива, като Google и мобилните оператори, които събират данни със значителна степен на точност.