Столична община има 56 търговски дружества, които са 100% нейна собственост. 18 от тях са със стопанска дейност, различна от здравеопазване, а другите 38 са лечебни заведения. Общата стойност на активите на дружествата, като изключим лечебните заведения, е над 5 млрд. лв., което свидетелства за обема от дейности, които те засягат.

Основните проблеми, които отчитаме, са липсата на прозрачност и отчетност, липса на ефективност и устойчивост в бизнес модела на дружествата, както и липсата на достъп на обществеността до информация за дейността на дружествата и възможността за участие в процеса по вземане на решения. Често дейността на дружествата е разпиляна между няколко дружества с подобни дейности – като пазарите и транспортните дружества, което предполага нужда от реформи с цел оптимизация на разходите и намаляване на обхвата до 1 дружество за 1 дейност.

Предлагаме проблемът с прозрачността да бъде решен чрез създаването на единна база данни, където могат да се проследят финансовите резултати на дружествата.

За повечето дружества не могат да бъдат намерени публично достъпни актуални финансови отчети, а бизнес плановете, които представят пред Столична община, са по-скоро символични. Цялата им дейност е непрозрачна и скрита от гражданите, като общината упражнява слаб контрол върху тях, което води до финансови рискове, но и до превръщането на някои дружества в черни касички, което от своя страна предполага рискове от задкулисни сделки и корупционни практики. 

Общински пазари

Пет от столичните търговски дружества имат предмет на дейност стопанисване, поддържане и отдаване под наем на открити и закрити търговски площи и съоръжения – „Пазари Юг“ ЕАД, „Пазари Север“ ЕАД, „Пазари Запад“ ЕАД, „Пазари Изток“ ЕАД и „Пазари Възраждане“ ЕАД. Общият брой на управляваните от тези пет дружества пазари е 41 на територията на Столична община.

Като стопански субекти, чиято основна дейност е предлагане на площи под наем на атрактивни локации в града, общинските пазари се нуждаят от управление, което да гарантира ефективност и ниски разходи. Ние смятаме, че организацията на тези площи би следвало да има единна стратегия и политика, като същевременно вземем предвид районите и предназначението на конкретните пазари. Така едновременно ще могат да се предлагат конкурентни наемни нива и да се постигат добри финансови резултати. Единна и адекватна на икономическата ситуация визия за управление на пазарите може да се постигне в най-голяма степен при централизирано управление в едно общинско дружество.

Затова предлагаме така съществуващите 5 пазарни дружества да бъдат слети в едно общо дружество „Софийски пазари“. 

По този начин ще постигнем централизиране на дейността, както и оптимизация на голяма част от разходите, свързани с администриране на дейността на дружествата, в това число и разходи за възнаграждения на ръководния и административен персонал. Освен това,  регионална справка показва, че съседни на София столици като Белград, Загреб, Любляна или Скопие управляват своите пазари само с едно общинско дружество. Подобна е практиката и във всички останали големи български градове като Пловдив, Варна и Бургас.

Спестеният финансов ресурс ще позволи средствата, реализирани от успешните пазари, да помогнат на други в по-лошо състояние да подобрят състоянието си значително, предлагайки заедно с това и по-качествена услуга.  Алтернативно, по-ефективното управление ще намали разходите и увеличи средствата от дивиденти, които могат да бъдат инвестирани в други дейности като изграждане на ключова за града инфраструктура, което е особено важно при сериозна икономическа и социална криза.

Транспортни дружества

Градският транспорт в София е кръвоносната мрежа на града, но в последните години той бе поставен пред сериозни финансови затруднения, които доведоха до заплахи от досегашните управляващи, че има риск той да спре да обслужва нуждите на гражданите. С оглед на сериозната опасност от фалит, от Спаси София предложихме 5 мерки за реформи в градския транспорт на територията на Столична община. Макар и една от тях да влезе в сила през изминалата година, а именно – имплементацията на нова билетна система, то другите четири тепърва предстоят да бъдат приложени.

Нашите идеи за реформи се обединяват около окрупняването на транспортните дружества „Център за градска мобилност“ ЕАД, „Метрополитен“ ЕАД и дружества на наземния градски транспорт – Столичен автотранспорт и Столичен електротранспорт, в единно транспортно предприятие.

Целта на тази мярка е намаляване на разходите и премахване на дублиращи се структури като няколко директорски бордове, звена за обществени поръчки и отделни счетоводства. Освен това, нашата визия включва подобряване на контрола на паркирането в София, както и подобряване на предлаганите услуги чрез синхронизация на разписанията на различните превозни средства. През всички години сме се борили и за превръщането на градския транспорт в приоритет на пътя, като обособяването на автономни трамвайни и автобусни трасета е ключово за превръщането на градския транспорт в истинска алтернатива за придвижване. 

Въпреки че общата стойност на задълженията на ЦГМ е дълбоко пазена тайна и цялостната картина за финансовото състояние на дружеството не е ясна, загубите, които се трупат на годишна база, са в огромни стойности, което предполага сериозен риск за финансовата устойчивост на така важна публична услуга като градския транспорт. Само за 2023 г. финансовата дупка, която се очаква до края на годината, е в размер на 110 млн. лв. В последните няколко години икономическата рамка се формира с предвиден дефицит, което налага спешни мерки, за да може градският транспорт на София да бъде спасен от фалит.

Мерките, които предлагаме, ще окажат оздравителен ефект върху транспортните структури и ще донесат стабилност в дългосрочен план, предоставяйки на софиянци удобни, бързи и комфортни транспортни услуги.

Топлофикация София

Топлофикация София е сред най-важните търговски общински дружества, тъй като то е ключово за енергийната сигурност на града ни и на цялата страна. Текущото му финансово състояние е изключително тежко с натрупани над 1 млрд. лв. задължения. Освен финансовото състояние, трябва да отбележим, че и качеството и цената на предлаганата услуга са компрометирани, като текущите загуби на топлина в преноса бележат близо 20% при таргетирана двойно по-ниска стойност – 10%. 

Намиране на решения за проблемите на това дружество е ключово за гарантиране на енергийната сигурност на гражданите, затова е и нужно да стъпим крачка напред и да погледнем какви са актуалните добри практики в момента. Рискът, който е пред нас, е периодът на трансформация да е изключително дълъг, въпреки вложени милиарди в изграждането на неефективни и остарели структури.

Решението на кризата с отоплителните структури в града е да инвестираме в други технологии, които да ни дадат алтернатива и да намалят натовареността на топлинната мрежа на Топлофикация.

Технологиите за производство на енергия трябва да бъдат от възобновяем характер, което да спомага и постигането на високите климатични цели, пред които градът ни е изправен.