В контекста на битовото отопление, смятаме, че освен изисквания към гражданите и бизнеса е нужно да им се предостави добра алтернатива. Подмяната на отоплителните уреди с по-екологични следва да върви ръка за ръка с ограниченията, наложени от мерките за подобряване качеството на въздуха. 

Резултатите четири години след стартирането на проекта за подмяна на отоплителните уреди са далеч от желаните. Подадените заявления за участие са в пъти по-малко от броя на домакинствата, които все още използват дърва или въглища.

Ще работим над подобряване на програмата, включително и за административната ѝ оптимизация, за да осигури по-ускорен преход към беземисионно отопление.

В голяма част от райони като Подуяне, Сердика, Надежда, Нови Искър и Връбница домакинствата се отопляват предимно на твърдо гориво. Ето защо ще насочим усилията си към ускоряване на резултатите от програмите приоритетно в тези райони. 

Провеждането на информационни кампании и срещи с гражданите за запознаване с последиците от лошото качество на въздуха, както и разясняване на процеса по кандидатстване и реалната подмяна с по-екологични алтернативи, ще бъдат задължителна част от този процес. Броят на кандидатстващите по програмата е пряко свързан именно с информираността на гражданите. 

Ще работим над административно преструктуриране, за да получават гражданите съдействие и подкрепа при кандидатстването на ниво районна администрация. Освен това ще улесним процеса чрез възможност за електронно кандидатстване, по примера на редица общини в България.

Макар програмите да предвиждат безплатна подмяна на старите уреди, финансови стимули за разходите за електроенергия след подмяната не са предвидени.

Ето защо ще предприемем допълнителни мерки в тази посока не само на общинско ниво, но и на национално – чрез иницииране на законодателни промени, които да обвържат включването в програмата с енергийните социални помощи. 

Преминаването към екологично отопление е ключов фактор в справянето с мръсния въздух в нашата столица. Допълнителните мерки са гаранция не само за подобряване резултатите от програмата, но и за качеството ни на живот.