Предвид финансовото състояние на „Топлофикация София“, съществува реален риск за енергийната сигурност на София. Дружеството не спазва нормите за допустими емисии на опасните азотни оксиди и така застрашава живота и здравето на софиянци. Голяма част от мощностите надвишават многократно нормите и има опасност тяхната работа да бъде преустановена.

Нужни са категорични мерки за цялостна реформа, модернизация и връщане на доверието на потребителите в дружеството.

Усилено ще работим за съкращаване на разходите, прекратяване на корупционните практики и неефективното производство на електрическа енергия, което не покрива изискванията за високоефективно комбинирано производство (ВЕКП). Това ще съкрати до голяма степен дълга, който компанията генерира всяка година.

Целим оптимизиране на производствените процеси, развитие и обогатяване на портфолиото на енергийните услуги и ефективно използване на съществуващия ремонтен и конструкционен персонал, така че да се намали зависимостта от външни изпълнители. Ще премахнем порочните и нагласени обществени поръчки за ремонтните и конструкционни работи, както и ще създадем нови възможности за реализиране на допълнителни приходи за дружеството от изпълнение на външни услуги.

С цел модернизация на производствените източници ще работим върху тяхната децентрализация и внедряване на алтернативни източници на първична енергия като слънчеви централи в рамките на основните ТЕЦ и ОЦ, термопомпи и системи за съхранение на термална енергия в рамките на съществуващите ВОЦ (временни отоплителни централи). Тези източници са със себестойност на топлинна енергия над 3 пъти по-ниска от настоящата за Столичното парно, които не емитират вредни емисии в атмосферата. Привличането на инвестиции и кандидатстване за финансови инструменти за изграждане на геотермални мощности от дълбочинен сондаж също ще са част от децентрализацията на енергия.

Инвестициите в ремонт и поддръжка на стари производствени мощности, които не отговарят на емисионните норми, ще бъдат потиснати до минималните разумни норми и всички възможни средства ще се пренасочат в алтернативни мерки, които ще намалят зависимостта от природен газ, топлинните загуби и себестойността на енергията.

Ще работим в посока развитието и предоставянето на пълен набор от енергийни услуги, които ще са в полза дори и на потребителите и бизнеса, които не са част от абонатите на Столичната топлофикационна компания.

Ще променим вътрешните правила, така че те императивно да забраняват използването на хартиени копия, когато е възможно. Ще се разработи система за дигитални дневници, отчети и репорти.

Резервното гориво на  „Топлофикация София“ е тежко котелно гориво (мазут), което многократно надвишава допустимите норми за съдържание на сяра и влага и при евентуалната му употреба ще причини сериозни екологични и здравни щети за живущите в близост. Мазутът трябва да се подгрява и да циркулира постоянно поради визкозитета му, което се равнява на над милион лева годишно от топлинни загуби. Предлагаме замяната му със зимна спецификация на дизелово гориво, което е напълно съвместимо с настоящата горивна уредба и не изисква целогодишен подгрев.