Хората прекарваме 91% от времето си в затворени помещения, затова качеството на микроклимата съществено влияе на здравето ни. Топлоизолираните сгради с херметизирани дограми без адекватна вентилация пестят енергия, но и задържат влагата, позволяват образуването на плесени и въздухът в тях е наситен с въглероден диоксид. Това са фактори, които особено засягат децата, възрастните и хронично болните. Множество от общинските ДКЦ не разполагат с въздухоотвеждащи системи в общите си помещения (чакални, манипулационни и т.н.), което ги превръща в епицентрове за респираторни инфекции и иронично – в сериозен риск за общественото здраве.

Публичните сгради са местата, където общината може да демонстрира ползите от различни алтернативни методи за енергийна ефективност. Публичните средства е редно да бъдат разходвани целенасочено за подобряване на условията, достъпността и комфорта в общинските и административни здания, най-вече в детските и учебни заведения, домовете за възрастни и болниците.

Ще изградим демонстрационна вентилационна система в съществуваща детска градина и ще представим предимствата и резултатите от механичната вентилация пред представители на детски и учебни заведения, родителски настоятелства и широката общественост.

Ще бъдем безкомпромисни към контрола и строгите изисквания при провеждане на процедури за обществени поръчки. Ще заложим изискване за проектиране на механична вентилация с рекуперация при строителството и ремонт на общински сгради. 

Ще работим за прилагане на мерки за енергийна ефективност, употреба на екологични и нетоксични материали и имплементиране на изисквания за специализирана квалификация на изпълнителите на съответните дейности. Върху това ще наложим и изисквания за мониторинг на резултатите.

Този мониторинг ще покаже ефективността от взетите мерки. Ще приложим всички достъпни интелигентни и дигитални решения за следене на ефекта от дейностите за енергийна ефективност и подобряването им. Първа стъпка от този процес е първоначален одит, който да  измери качеството на вътрешния въздух в произволни детски градини, училища и ДКЦ и да идентифицира учрежденията, в които нормите за качеството на въздуха са силно превишени. Така ще имаме ясен план за кои сгради е най-належащо да се отделят средства за изграждане на вентилация.