Основният градоустройствен документ на София е нейният Общ устройствен план. ОУП има най-пряко влияние върху облика на бъдещия ни град. За да постигнем качествена и трайна промяна към по-добро, ще инициираме разработването на новия ОУП с пълна  ревизия на градоустройствените му показатели. Той се разработва от Столичната община, предава се за потвърждение от Министерски съвет и се обнародва като Закон за устройство и застрояване на Столичната община (ЗУЗСО). Неразделна част от Общия устройствен план са редица други стратегически документи, планове и програми за развитие на града, както и разработеният от ОП “Софияплан” стратегически документ “Визия за София”.

В допълнение ще направим внимателно преоценяване на заложените показатели в бивши вилни зони, зони с повишени изисквания за съхраняване на ландшафта и териториите на бившите “зелени клинове”, които през последните години бяха отредени за застрояване поради засиления частен интерес. За изброените по-горе зони трябва да има формулирани конкретни правила за начина им на застрояване, които да не подлежат на тълкуване. Очевидно е, че при валидните в момента показатели е възможна законната реализация на 4 до 5 етажни кооперации по витошката яка, с което не само се компрометират качествата на средата в райони като Бояна, Драгалевци, Киноцентъра и др., но и по необратим начин се прекъсва естествената връзка между планината и града, което е в ущърб на всички граждани.

За да стопим разликата между София и останалите европейски столици и да заживеем в красив, функционален, зелен, добре развиващ се град, поставените през градоустройствената политика цели трябва да се приложат в последователно и ефективно градско планиране. Вместо чертежи, целта ни е на гражданите да се представя качествена и разбираема визия за развитие на публичното пространство във всичките му аспекти – транспорт, социални контакти, стратегия за зареждане на търговски обекти, улично озеленяване и градско обзавеждане, паркиране за автомобили и велосипеди и др.

За целта Столичната община трябва да успее да привлече и задържи млади и способни проектанти и експерти, които да намират правилния начин да прилагат градоустройствената политика,

както и да я надграждат според динамичното развитие на града. Процесите на проектиране на градската ни среда трябва да включват всички заинтересовани страни и да търсят общовалидни ценности, вписващи се както в желанията, така и в интересите на всички жители на София.

Продажбата на луксозни кооперации сред кално поле, лишени от градски транспорт, зеленина и детски градини ще става все по-трудно. Стандартът на живот вече е достатъчно висок и цените на имотите – относително еднакви в цяла София. За разлика от строителния бум в периода преди световната икономическа криза от 2008-2010 г., купувачите вече обръщат повече внимание на заобикалящата среда и изискват повече от района, в който инвестират парите си.

Всичко това означава, че искат или не, инвеститорите ще трябва да започнат да си сътрудничат повече, както помежду си, така и с институциите. Столична община, от своя страна, следва да влезе в ролята си на регулатор и гарант за качествена градска среда, като за целта трябва да има ясен план и бюджет за отчуждаване на терени с цел прилагане на регулационните планове, изграждане на техническа инфраструктура и благоустрояване.