През последните три десетилетия сме свидетели на огромно презастрояване в София, особено в кварталите от Витошката яка под и над Околовръстен път. Пред очите ни бяха ликвидирани, бетонирани и асфалтирани огромни водозадържащи площи и влажни зони. Това от своя страна компрометира тяхната проводимост. 

Осъзнаваме важността на този проблем, затова

ще осигурим нужното почистване на коритата, като преди това извършим нови проверки за проводимостта им в централната част на града.

Така например едно от най-тесните места се оказва мостът на Перловска река до Военната академия. Почистването на коритата ще се прави само когато това е наложително и по законосъобразен начин. Честа практика на Столична община е безпощадно да извършва такива почиствания, отстранявайки важна растителност с цел усвояване на средства. Показателен пример за това е „почистването“ на р. Искър под бент „Панчарево“ през 2021 г., където бяха изкоренени двадесетина огромни дървета в района на с. Герман. Растителността по бреговете намалява риска от ерозия, осигурява местообитания и пречиства реките, затова е важно намесите да стават след щателен анализ и експертно решение за реалната необходимост от това.

Поддръжката на коритата се състои до голяма степен и от предотвратяване замърсяването от точкови източници или т.нар. зауствания на непречистени битови или промишлени отпадъчни води. Те най-често се срещат в кварталите от Подвитошката яка и крайградските територии, където канализационната мрежа липсва или е частично изградена. Зауствания обаче се срещат и в центъра на София.

Почти всяка софийска река, извираща във Витоша, има поне по едно водохващане, а понякога и по няколко. Нито едно от тях обаче не отговаря на съвременните изисквания. Нерегламентираните зауствания и водохващания повишават риска от замърсяване, маловодие и гниене и са предпоставки за компрометиране на здравния статус на населението, включително и за епидемии. 

Затова контролът върху заустванията ще е приоритет и ще държим РИОСВ-София и Басейнова дирекция „Дунавски район“ да извършват навременен и безпристрастен такъв, тъй като често той липсва след издаването на разрешително за заустване.

Ще приведем отнемането на свежа вода в горните течения на реките в съответствие с изискванията на закона и ще бъдем безкомпромисни в контрола на водохващанията (чрез видеонаблюдение и контрол на изпусканите води).

Освен замърсяването с химически замърсители, нашите реки често са обект на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. На 25.03.2023 г. например екипът на Спаси София се включи в почистване на р. Искър, на което се събраха десетки чували с отпадъци, както и много гуми и строителни материали.

Имайки предвид многото доброволчески акции от този тип, проблемът със замърсяването с битови отпадъци привидно се смята за овладян. Но ако в централната градска част битовите отпадъци в речните корита са рядкост, то в кварталите над околовръстното този проблем е сериозен.

Ще приоритизираме по-мръсните речни корита с натрупани битови отпадъци и на първо време ще започнем с тяхното почистване. Ще инициираме акции съвместно с неправителствени организации и граждани, за да може всички заедно да се борим за по-чиста околна среда. 

Информационните кампании и въвличането на граждани в темата ще бъдат изключително ползотворни за създаването на екологично съзнание у обществото и ще бъдат основна дейност за нас, за да показваме всички последствия от замърсяването на водния ресурс за града и нашето здраве.