В последното десетилетие за велосипедния транспорт в София повече се говореше, отколкото се правеше от администрацията на Столична община. Мрежата от велосипедна инфраструктура едва се разшири с къси отсечки по нови трасета, докато старите се амортизират и остават разпокъсани. Малкото налични велосипедни алеи и велосипедни ленти са неудобни и в конфликт с автомобилното и пешеходното движение. Състоянието на много от тях е плачевно – поддръжката на маркировка и сигнализация е напълно неадекватна, а отсъства и контролът върху паркиращи по велоалеите автомобили.

Въпреки предвижданията на редица стратегически документи на Столична община, развитието на велосипеден транспорт драстично изостава както по отношение на добри практики, така и като дължина на велотрасетата и свързаността им. Дори решението на съда по делото за чист въздух, изискващо повече велоалеи, свързващи кварталите на София с центъра, остава неизпълнено. Не бе отчетена необходимостта от насърчаване на активното придвижване при навлизането на споделените ел. тротинетки и нарастващото ползване на този вид превозни средства, при които наличието на велосипедна инфраструктура е важно за безопасността на водачите им. Напротив – дори бе заличена прясно изградена велосипедна алея.

Велостойки за паркиране се откриват предимно в центъра на града, докато в жилищните квартали такива удобства липсват. Концесията за системата с велосипеди под наем претърпя крах в съда, а след окончателното му решение така и не бе стартирана. Приятен и безопасен достъп с колело до крайградски територии също не бе осигурен.

И докато в цяла Европа и по света пандемията от Ковид-19 отключи амбициите на столиците с мащабно въвеждане на велосипедна инфраструктура, в София не бе направено нищо съществено за целенасочено насърчаване на активната мобилност.

Досега за развитието на велосипедната мрежа в Столична община отговарят няколко дирекции и общински предприятия, без никое от тях да има ясна пряка роля за последователно изпълнение на велоалеите, предвидени в стратегически планови документи. Велосипедната мрежа е заложена в ОУП на Столичната община, конкретизирана по съответни улици и участъци и определена за изграждане по години чрез Плана за устойчива градска мобилност (ПУГМ), след което потвърдена и от Програма за София (План за интегрирано развитие на СО, ПИРО). Въпреки плановата обезпеченост и приети срокове, велосипедната мрежа се развива с голямо закъснение. Липсва анализ какви са причините София драстично да изостава от добрите практики за осигуряване на велосипедно движение и активна мобилност. Необходимо е бързо да се появи качествена велосипедна инфраструктура, не само заради наличните планове, но и в изпълнение на решението на съда по делото за чист въздух – Столичната община е задължена да изгради велосипедни връзки между центъра и кварталите като част от мерките за справяне със замърсяването на въздуха.

Затова предвиждаме да бъде създаден екип за развитие на велосипеден транспорт, начело с велосипеден координатор, в рамките на дирекция за управление на устойчивата мобилност в София. 

Добрата практика, както и съвременните нормативни изисквания  насърчават устойчиви начини за придвижване с приоритет на пешеходното движение, градски транспорт и велосипедно движение, които следва да взаимодействат помежду си и с автомобилното движение безопасно, но и с адекватна взаимосвързаност. Екипът за развитие на велосипеден транспорт следва да направи анализ на предизвикателствата досега, да проучи проектната готовност за велосипедна инфраструктура, като гарантира спазването на приоритетите, изпълнението на плановите предвиждания и го прави в координация с отговорните за останалите видове транспорт. Това ще бъде направено чрез стриктна кадрова политика, както и цялостни действия за повишаване на капацитета на администрацията за планиране, проектиране и контрол по изпълнението на инфраструктурните проекти. Велосипедният координатор, заедно с екип от поне трима специалисти, ще дадат началото на вече познат подход от други европейски градове за административна организация по постигане на амбициозни цели за разрастване на веломрежата и популяризиране на велосипедния транспорт. Задачите им включват: 

  • координиране работата по изпълнение на проекти, свързани с велосипедно движение и микромобилност;
  • подготовка на анализи и препоръки за безопасност и достъпност с велосипед;
  • организиране на поддръжка и обезопасяване на проблемни места по съществуваща велосипедна инфраструктура и важни велосипедни маршрути;
  • иницииране и организиране на кампании и други популяризиращи и информационни мерки.

Вярваме, че велосипедисти трябва да работят за велосипедното движение. При подбора на специалисти за този екип ще изискваме компетенции в сферата на техническото планиране и проектиране на инфраструктура в градска среда, а важно условие е те да бъдат активни градски велосипедисти.