Определената от КЕВР цена на годишна база в рамките на динамичен пазар дава съществено отклонение на прогнозните и реалните цени за природен газ и електрическа енергия. При продажбата на топлинна енергия съществува разминаване от средно 45 дни между входящите (постъпления от абонати) и изходящите (авансово заплащане на природен газ) парични потоци на дружеството, което се отразява негативно върху възможността на дружеството да изплаща навреме и в пълен размер своите задължения. Настоящите закони за субсидиране на комбинирано производство дават непазарно и несправедливо предимство при използване на фосилни горива вместо ВЕИ.

Първите стъпки, които ще предприемем за подобряване на топлофикационната услуга, са предложения за промени в Закона за енергетиката с цел промени в начина на субсидиране на топлинната енергия. 

Настоящата премия трябва да бъде базирана единствено на реално произведената топлинна енергия към крайни клиенти, което ще намали грешките при прогнозиране, ще заобиколи нечестните практики при деклариране на загубите и количеството първично гориво за ВЕКП. Освен това, ще настояваме да се премахнат непазарните пречки за инвестиция във ВЕИ в сектора.

За да проведем политиките си за децентрализация, ще предложим промени в Наредбата за топлоснабдяването на Министерство на енергетиката, с които да се облекчат режимите за създаване и присъединяване на обекти към децентрализирани мрежи от страна на консуматори и производители.

Доверието в услугата може да бъде подобрено, като по-скоро се премахнат прогнозните сметки и коефициенти, а отчитането е реално спрямо действително изразходената енергия.

Успоредно с това, ще направим преоценка и евентуална реформа на услугите за дялово разпределение, за да трябва компаниите за дялово разпределение да отговарят за събираемостта от своите клиенти. В момента всички негативи от дяловото разпределение се понасят от общинската компания, без нито една от ползите.