За нас е от изключително значение да провокираме предприемаческия дух на младите хора, защото вярваме, че той има ключово значение за успеха на обществото. За да насърчим научното развитие, иновациите и научната култура, ще учредим специална Програма „Наука“, като за нея ще привлечем като партньор Асоциацията на младите учени. Чрез нея ще създадем силна връзка между научната общност, образователните институции, бизнес сектора и обществото като цяло и ще възпитаме едно ново поколение млади учени.

Главната цел на програмата ще е осигуряването на подкрепа за научни изследвания и иновации, които могат да имат практическо приложение и полза за живота в София. Програмата ще насърчава сътрудничеството между университетите, научните институции, бизнес и НПО организациите, за да се създадат условия за трансфер на знания и технологии. Бизнес организации и частни инвеститори ще могат да инвестират в разработките чрез стартъп инкубатори и други бизнес формати.

Така не само ще активираме потенциала на младите софиянци за научни открития и иновации в области като градска среда, кръгова икономика, дигитално управление, здравеопазване, енергетика, околна среда и др., но и ще го използваме за директно подобрение на качеството на живот. Програмата ще даде възможност за развитие на млади таланти с натрупване на реален опит в проекти с продукти, за които Столичната община ще е първи потребител.

Сътрудничеството и изграждането на колаборативни мрежи ще допринесе за икономическия растеж и конкурентоспособността на Столична община и превръщането ѝ в център за иновации и изследвания в сферата на градската среда и общинското управление.

Програма „Наука“ към Столична община ще създаде по-динамична и иновационна среда, която ще допринесе за устойчивото развитие и подобряване на качеството на живот в града. 

Ще се стремим към създаване на екосистема, подкрепяща научните изследвания и развитието на иновации и технологично предприемачество, а за да привлечем млади таланти, ще инициираме стажантски програми за ученици в гимназиален курс на обучение.