Проблемът с липсата на регулация и законно застрояване в ромските квартали е признат от цялото общество, включително и от самите жители на тези квартали, които нямат сигурност и перспектива. В много от тях има жилищни постройки, които са домове на хората от десетилетия, но нямат законен статут на жилища. В някои случаи не може да се установи собствеността на земята, върху която са построени домове в ромските квартали. Оттеглянето на общината от функциите ѝ през последните десетилетия е довело до хаотично застрояване и липса на основна инфраструктура за нормален живот, засягаща хиляди. 

Този проблем не е присъщ само за ромските квартали обаче. Не по-различен от програмите за енергийна ефективност и саниране е и механизмът,  позволяващ на домакинства с ниски доходи да получат помощ по привеждането на жилищата си към националните стандарти.

Едно от основните предизвикателства е привеждането на устройствените параметри във всички квартали в София в съответствие с действащите в страната разпоредби и стандарти. Устройственото урегулиране на кварталите е условие за сигурността в статута на домовете на хората и е предпоставка домакинствата да поддържат здравословна жизнена среда.

С новия Общ устройствен план ще проведем нужните законоустановени процедури за урегулиране на хаотично застроените квартали, както и за промяна на предназначението на територии, върху които има съществуващо застрояване.

Искаме жителите на кварталите, уредили и способни да докажат собственост върху земята, която обитават, да разполагат с добре разработена пътна карта за преструктуриране и узаконяване на имотите си и сградите в тях. Ще потърсим опита на други общини в България, Словакия и Чехия, успешно справили се с облагородяването, десегрегирането и узаконяването на неурегулираните квартали. Даването на траен и законен статут на жилищата в тях ще осигури на Столична община допълнителен ресурс от постъпленията от данъци и такси.

Ще работим по дългосрочна стратегия за прокарването на планираната техническа и транспортна инфраструктура във вече урегулираните квартали, както и ще разработим програма за осигуряване на строителни материали срещу ангажимент сградите в преструктурираните имоти да се преработят така, че да отговарят на устройствения план на квартала, на изискванията за Акт 16 и общинските критерии за енергийна ефективност на жилищните сгради.

За да постигнем преструктурирането на тези територии ще работим заедно с местните общности и всички заинтересовани страни, като ще използваме целия съществуващ медиаторски ресурс, с който да разясним политиките и да получим доверието на хората и да можем да разчитаме на тяхното сътрудничество и обратна връзка за нуждите на кварталите им.