Обществата с развити социални, здравни и икономически системи в повечето случаи имат и развит културен сектор. Участието в творчески практики е и един от доказаните методи за личностно развитие, грижа за психичното здраве и благополучие, както и ефективен инструмент за изграждане на общности и обществено самосъзнание и идентичност. 

Следвайки принципите за право на култура и право на творческо развитие, предвиждаме въвеждането на общинска инициатива, която да стимулира и подпомага създаването и развитието на квартални творчески работилници, включващо регулярна ангажираност на професионални творци.

За осъществяване на тази идея ще си сътрудничим тясно с читалищните структури, индивидуалните творци, частни и неправителствени организации и неформални обществени групи. 

София е град с множество социални проблеми и маргинализирани групи. Социално ангажираното изкуство в кварталите може да постигне положителни промени в нашето обществото.

Чрез програма „Култура“ и други еквивалентни инструменти ще създадем необходимите условия за развитие на стратегически социално ангажирани културни проекти в кварталите,

които да ангажират възможно най-голям брой обществени групи и да осигурят дългосрочни и надграждащи резултати спрямо техните нужди. Ще проведем редица културни кампании по обществено значими проблеми и ще работим за осигуряването на адаптиран достъп до творчески практики за хора в неравностойно положение.

Децентрализацията на културния живот на столицата е един от ключовите механизми за развитие на бъдещи аудитории, предоставящ възможност за пряк достъп и целенасочена работа с подрастващото поколение. Това ще позволи да се възпитава култура както на редовно потребление на професионални културни продукти и услуги, така и улеснявайки достъпа до други форми на участие в култура на любителско и гражданско ниво.