Добрият пример
Слънчева топлоцентрала в гр. Марстал, Дания. Инсталацията е с обща колекторна площ от 33 300 m2, с мощност от 24 MW. Годишното ѝ производство е 13.4 GWh и има общо 3 енергийни буфера с общ обем от 75 600 m3.

Себестойността на топлинната енергия, произведена от индустриални инсталации за добив на слънчева енергия, е около два пъти по-ниска от актуалната цена на топлинната енергия за София, определена от КЕВР. Допълнително тя е изключително ефективна и екологична, тъй като соларните колектори за топла вода могат да се ремонтират и имат дълъг експлоатационен живот. 

Всяка една система за добив на слънчева енергия би намалила цената за гражданите и вредните емисии, отделяни в атмосферата.

Предвиждаме изграждане на пилотна соларна централа с енергиен буфер на територията на обект, притежаван от „Топлофикация София“ ЕАД. Тя ще положи основите за поетапна замяна на въглеводородните горива за отопление.

Ще поканим и привлечема производители – собственици на големи покривни площи с непостоянен енергиен профил (спортни зали, центрове за събития) на ключови локации. Заедно ще изработим типови проекти и покриване на собственото потребление на общинските обекти. С помощта на финансови инструменти и привлечени инвестиции е възможно голям дял от енергията за топла вода да бъде произведена от децентрализирани слънчеви източници, което значително ще намали загубите от пренос, цената и вредните емисии.

Нужно е реализируемият потенциал за използване на слънчева енергия с ниска себестойност в обектите, собственост на  „Топлофикация София“ ЕАД, да бъде използван. 

Ще почерпим опит от добрите практики по света като например системите за производство на топлинна енергия от слънцето по примера на Дания, където са изградени 109 топлофикационни слънчеви централи с обща инсталирана соларна мощност от близо 1000 MWth.