Години наред туризмът в София се развива без ясна посока. Създадените изисквани по закон структури като Консултативния съвет по въпросите на туризма към Столична община, Организацията за управление на Софийски туристически район, Общинско предприятие „Туризъм“ и др. не работят ефективно и в резултат туристическият „бранд“ на София се създава почти изцяло без участието на общината. За управлението на тази индустрия, осигуряваща голяма част от прихода на общината и създаваща икономически предпоставки за развитие на бизнеса в София, е създадено общинско предприятие, което основно се занимава с категоризиране на обекти по Закона за туризма, а опитите за маркетингови дейности са плахи и безрезултатни. 

Вместо да възприеме добрия опит на други общини в страната и да насочи дейността си към обслужване на общински туристически обекти и популяризиране на София като туристическа дестинация с добре разработен туристически продукт, приоритет за общината е безцелното писане на стратегии, планове и годишни програми, чието изпълнение не се проследява, нито се измерва резултатът от похарчените средства.

От Спаси София предвиждаме реформиране на няколко направления на ОП „Туризъм“ и на Консултативния съвет по въпросите на туризма към Столична община с цел създаване на по-ефективна организация на работа. 

Реформа на ОП „Туризъм“

Едно от първите неща, към които ще се стремим, е да осигурим справедливо финансиране, насочвайки приходите от туристическия данък на територията на Столична община към делегирания за ОП „Туризъм“ бюджет, каквото е и изискването на Закона за туризма. Тези средства ще помогнат за реализация на общинската програма за развитие на туризма. Повишаването на бюджета на структурата с над 55% (срямо 2022 г.) в предстоящата 2024 г. ще ни позволи да осигурим и по-качествен и експертен човешки капитал, нужен за реализирането на предвидените политики.

С цел да отговорим на нуждите на една съвременна организация, която води процеса по управление на туристическа дестинация, ще реорганизираме структурата на ОП „Туризъм“ чрез създаване на нови звена.

Не на последно място, ще преразгледаме участието на София в Софийския туристически район. За тази цел ще инициираме дискусия с Министерство на туризма, в която ще настояваме за преразглеждане на туристическото райониране в България и в частност отделянето на София като отделен район. 

Реформа на Консултативния съвет по въпросите на туризма

Консултативният съвет е важна структура, състояща се от всички заинтересовани страни в сферата на туризма. През него минават почти всички важни решения в сферата и за да бъдат тези решения ефективни, ще работим за това участниците в Съвета да са качествено подбрани и да допринасят максимално с експертен опит. С нови ясни правила за работата на Съвета, при системно отсъствие бездействащите участници ще бъдат заменяни.

Освен представители на неправителствения сектор ще поканим и представители на бизнеса и дори физически лица, които с ръководените от тях проекти са доказали своето отношение към София като туристическа дестинация.

Ще сложим край и на проформа участието от страна на администрацията. Ще осигурим делегирани представители на всеки ресор или направление в Столична община, които имат допирателни точки с реализирането на политиките в туризма и ще поставим ясни изисквания за продуктивност. Предвиждаме увеличаване броя на срещите от 4 пъти годишно до ежемесечни такива, както и провеждане на тематични заседания, свързани с културния и ремонтен календар на София.

Целта ни е да превърнем Консултативния съвет в орган, който участва активно в създаване, налагане, проследяване, но и реализиране на политики, свързани с развитието на София като туристическа дестинация.