Механизирано улично почистване

Красивата и чиста заобикаляща ни среда значително зависи и от уличното почистване на града. В момента в по-голямата си част то се случва ръчно, а в случаите, когато се използват машини, то не е оптимално. 

Опитът на редица европейски градове показва, че механизираното улично почистване не само повишава качеството на услугата, но същевременно намалява разходите по извършването ѝ и спестява време.

Механизирано почистване на улиците в Амстердам

Поемаме ангажимент да механизираме процеса чрез нови машини, като по този начин ще подобрим и условията на труд на служителите, заети с почистването. Ще прекратим обдухването на окосена трева и есенни листа и вместо това те ще бъдат всмуквани директно в контейнери.

Ще въведем задължително изискване към почистващите фирми всички машини да бъдат максимално икономични и екологосъобразни, а използваните специализирани автомобили за снегопочистване и миене на улиците да отговарят на стандарт Евро 6. Чрез постоянни проверки на място при извършването на процесите, ще се уверим, че тези критерии в действителност се спазват, а не са само на хартия.

Почистване на кварталните улички

Широко разпространен и особено видим в топлите месеци източник на замърсяване се оказват калните точки, които разнасят прахоляк във въздуха, а при по-интензивен дъжд се наслагват в шахтите, запушват ги и превръщат кварталните улички в кални езера.

Липсата на адекватно почистване и поддръжка на междублоковите зелени пространства и на растителността в кварталите като цяло повлича още един проблем – наслагваща се и изгниваща шума и паднали клонки от дървета, което води до образуването на немалко кални точки.

Тъй като много от малките улички между блоковете се водят междублокови пространства, те не са регулирани и тяхното почистване не е залегнало в договорите с почистващите града ни фирми. Също така все още голяма част от блоковете в старите квартали имат прилежащи части, като при някои пространствата не са никак малки. Според нормативната уредба отговорността за тяхното почистване е на живущите в кооперацията. Те, заедно с градинките, детските площадки и паркингите трябва да се почистват от звена към районните общини, но Столична община не отпуска средства за това.

Ние от Спаси София приемаме сериозно желанията на гражданите да живеят в зелени и чисти квартали, затова сме подготвени и с решения. Децентрализация на бюджета на общината ще даде възможност на районните общини да разполагат с достатъчно средства за почистване на зелените площи и междублоковите пространства.

Смятаме за необходимо всички алеи и нерегулирани територии в кварталите да бъдат включени в оперативните планове за почистване от фирмите по чистота. Наред с това предвиждаме и преразглеждане на нормативната уредба за така наречените прилежащи части към блоковете. 

Безспорно, гражданите трябва да бъдат стимулирани да поддържат градската среда около дома си. Въпреки това не смятаме, че цялата отговорност за това следва да е тяхна, имайки предвид огромните суми, които всеки от нас плаща за почистване на София.