Освен административна столица на България, София е дом за много голяма част активни оператори и събития в сферата на културата, както и на много творци и артисти на свободна професия. Към момента липсва ясно адаптиран подход към различните представители от сектор култура в зависимост от техните специфични характеристики и нужди. Липсва познаване на присъствието на културни оператори в града, както и платформа за професионалния диалог и устойчиво взаимодействие на общината с тях. Необходимо е въвеждането на иновативни практики и решения, различни от грантови програми, за стимулиране и подкрепа на културни проекти, както и инструменти за мониторинг и контрол, които да гарантират устойчивото развитие на активния културен сектор.

Столична община ще си сътрудничи задълбочено с местни училища и университети с цел насърчаване на самостоятелни инициативи на младежи и ученици в различни творчески сфери:

кино, театър, музика и други, както и гарантиране на плавен преход от обучение към пазара на труда за завършващите творчески специалности – бъдещи професионалисти.

За да осигурим необходимите условия за по-бързо, успешно и устойчиво професионално развитие на представителите на културния и творчески сектор в столицата, ще работим за изготвянето и въвеждането на адаптирани мерки и инструменти спрямо характеристиките, нуждите и капацитета на съответния субект. Предвиденото от нас картографиране на културните пространства и дейности ще подпомогне този процес, като също ще вземе предвид и приноса на всеки субект към развитието на столицата – икономически, културен, образователен и социален.

За да гарантираме целесъобразността и устойчивостта на осигурената подкрепа, ще въведем цялостна и работеща система за мониторинг, идентифициране и проследяване на дейността на индивидуални артисти и културни организации.

Ключова за социално отговорното развитие на културния живот в София е нуждата от система за предварителен и последващ ефективен контрол по спазването на правата на интелектуална собственост. На практика Столична община е най-големият пазар за продукти на творческите индустрии у нас, но предвидените в Закона за авторското право и сродните му права контролни правомощия е необходимо да се осъществяват по много по-ефективен начин.

Ще определим отговорни за това общински структури, а уреждащите търговията и публичните събития общински наредби ще се допълнят с текстове, изискващи предварително дефиниране на конкретни условия за ползване на авторски и сродни права.