Достъпът до дискретни, компетентни и безплатни здравни консултации, свързани с репродуктивното здраве е затруднен за много подрастващи от изолирани общности, особено ако проблемите им са свързани и с обществена стигма. Малко са и местата, които предлагат достъпни бързи тестове за бременност, болести, предавани по полов път (БПП) и др. Един от основните фактори, които допринасят за бременности сред подрастващите, както и за разпространяването на БПП, е липсата на информация за превенция и най-вече – притеснение или страх от дискутиране на темата с възрастен.

За да осигурим безопасно пространство, в което да се предоставя помощ по семейно планиране и място за бързи анонимни тестове и по-нататъшна консултация, ще разработим общински център за семейно планиране.

Не всички педагогически съветници или училищни психолози ще са способни винаги да окажат нужната помощ. Общинският център за семейно планиране ще попълва липсите, като съвместно с Регионалното управление на образованието ще разработим протокол за рефериране на учениците към Центъра, който учители и персонал в училищата да спазват.