Публичността на електронния документооборот ще гарантира, че всеки интересуващ се ще може да извлече, прочете и подложи на критичен анализ всяка публична информация без да е необходимо разрешение. Целта ни е заявленията за достъп до обществена информация да намалеят драстично.

Този подход няма да е ограничен само до администрацията. Тъй като той ще наложи на чиновниците да работят с изцяло цифровизиран документооборот, всички доклади, проекторешения и позиции на постоянните и временни комисии към Столичния общински съвет, както и взетите на заседанията му решения, ще са на разположение във виртуалния архив – нещо, което сега не се случва. Ще задължим и общинските съветници да качват и подават документи в електронен вид, в подходящ формат и машинно четими. За софиянци практическата страна на тази реформа е възможността всеки интересуващ се от дадено звено да може да се абонира за актуална информация за него и да я получава по удобен за него начин за това какво и как се предвижда.

Общинските съветници са не по-малко служители на обществото от всеки редови експерт в администрацията – как са гласували, какви позиции са заемали, стенограмите от техните изказвания в комисия и на заседанията в пълен състав на общинския съвет трябва да са публично достояние в лесен за разбиране, четене и препубликуване формат.

Същата система ще позволи и предварителното публикуване на докладите, по които общинските съветници дискутират на заседанията на комисиите към съвета. Така гражданите и неправителствените организации, които са отделили от своето време да присъстват на заседания на комисия, ще могат да цитират, обсъждат и коментират конкретно докладите, които общинските съветници разглеждат.

Ще запазим практиката заседанията на Столичния общински съвет и заседанията на комисиите да се излъчват чрез повече от един канал за предаване на живо, като освен Facebook Live ще ги излъчваме и в YouTube и в сайта на Столична община. 

Максимално ще разширим обхвата на данните, които Столичната община ще публикува на Портала за отворени данни в машинночетим формат, поддържан от Министерството на електронното управление.

И не на последно място, ще въведем конвенция за именуване и тагване на документите, която веднъж завинаги да сложи край на практиката администрацията да „маскира“ информация зад имена, които не говорят нищо на гражданите: цитиращи регулационни идентификатори на имоти, членове на закони, кадастрални местности и т.н.