София е дом на хора с произход от всички краища на страната, което я превръща в уникална събирателна точка на богатството от български фолклор, традиции и култура. В същото време забързаното модерно ежедневие и отдалечеността от родния край често не позволяват практикуването и съхранението на традиции, запазени от години в семейства и общности от различни краища на България. Потенциалът, който крие тази съществуваща представителност, трябва да бъде по-добре осъзнат, използван и съхраняван, което ще позволи да се създаде уникален културен облик и идентичност на града ни, както и да бъде пресъздадено и съхранено живо богатото нематериалното културно наследство в синхрон с актуалната му заобикаляща среда, природа и колективи. 

Необходимо е да се осигури процес по съхранение и предаване на нематериалното културно наследство от неговите носители чрез въвеждането на целенасочени действия по запазването както на свързаното с градската култура наследство, така и на пренесената култура от други краища на страната и тази на близките села, включени вече в границите на общината. Тези процеси биха могли да бъдат стимулирани и подкрепени чрез инструменти на грантова политика и стратегически подход от страна на районните кметства в малките общности при съставяне на районните годишни културни календари.

Като ключов инструмент, който да позволи описаните по-горе процеси, предлагаме изготвянето на Атлас на нематериалното културно наследство на територията на Столична община 

по примера на добра практика от Испания за идентифициране, картографиране, анализиране и архивиране на фолклор, традиции, кулинария, език и т.н. Процесът по изготвяне на Атласа и неговите крайни резултати ще осигурят основа за въвеждане на контекст, пространство и социални процеси от значение за опознаването на София и нейното многообразие, както и ще позволят да се подчертае нейният непознат и слабо оценен многолик образ, позволявайки на местните общности да припознаят себе си в собствените си културни изрази. Атласът ще направи възможно изготвянето на ежегоден план за развитие и разпространение на културното наследство в столицата, на културен туризъм и предприемачество. Ще се улесни и стимулира включването и представянето на нематериалното културно наследство в редица събития в София и комуникирането им с нови и по-широки публики.