Приобщаващото образование обхваща както включването на децата със специални образователни потребности в подходящи за тях образователни, спортни и творчески дейности, така и създаването на адекватна среда за интегриране на деца от изолирани и етнически общности. По данни на УНИЦЕФ предполагаемият брой на децата с увреждания и затруднения в развитието е около 32 000. Немалка част от тях посещават масовите училища и детски градини, в които наличната към момента подкрепа е недостатъчна, а децата от ромски произход все още срещат системни затруднения в достъпа си до образование.

Столичната община трябва да насочи ресурси към увеличаване на експертния капацитет в училищата и детските градини, както и да се увеличи обхвата на медиаторските програми. 

Ще работим активно за откриването на втори регионален център за подкрепа на приобщаващото образование, 

тъй като един за цяла София не е достатъчен, както и ще изградим експертни екипи към всеки столичен район. Ще привлечем експерти за работа съвместно с Дирекция „Образование“, за да почерпим опит директно от ангажираните в сектора.

Съвместно с ромските и емигрантските организации ще развием нови и ще продължим съществуващи предучилищни и начални групи с билингвални преподаватели. Тяхната задача ще е да помагат на малчуганите, които не биха се справили добре с обучение на български без предварителна подготовка. Фокусът ни ще е върху изграждането на функционално владеене на български език за онези деца, за които той не е първи. Не трябва да има дете, растящо в София, което да не разбира или ползва свободно официалния език на Република България.

Друг важен аспект на приобщаващото образование е и т.нар. концепция за „Обучение през целия живот“. За да осигурим пространство, в което софиянци да могат да се самоорганизират за съвместно обучение и повишаване на квалификациите по интереси, образователната инфраструктура трябва да оформя усещането за общност у всички ни.

Затова ще стимулираме училищата да отварят материалната си база за целодневно образование с нова програма – „Образование 24/7“.

Има редица успешни примери за училища, предоставящи възможности за курсове извън учебно време, за разнообразни извънучилищни занимания, обществени събрания, дискусии и лекции. Програмата ни ще се насочи към частни образователни школи, неправителствени организации и държавни инициативи, работещи за преквалификация, като ще осигурява пространство за провеждане на занятия на всички желаещи да учат, преподават или дискутират пространство за провеждане на занятия.