Практическото упражняване на търговска дейност в столицата твърде често е затруднено от тежки и тромави процедури за нейното започване или осъществяване. Тези процедури се превръщат в регулаторни пречки и водят до изкуствено затваряне на съответните пазари, от което страдат от една страна самите търговци, от друга конкуренцията при осъществяване на съответната дейност и от трета страна – потребителите. В редица случаи има разминавания между законово уредените изисквания и тяхното конкретизиране на ниво наредби на общинския съвет, както и тяхната практическа реализация. Същото се отнася и до реда за упражняване на контрол върху законосъобразното осъществяване на стопанска дейност. В резултат на това на първо място липсва прозрачност относно изискванията пред търговците. На второ място, налице са предпоставки за нелоялна конкуренция и за заобикаляне на законови изисквания от непочтените търговци за сметка на коректните. И не на последно място – липсата на ясни правила и ясен ред за контрол е фактор, генериращ корупция.

В тази връзка ще идентифицираме и отстраним всички разминавания между изискванията на законово ниво и тези, съдържащи се в нормативните актове на Столичния общински съвет. 

Ще премахнем несъответствията между нормативните актове на различните нива – в София няма да има повече препятствия за започване и развиване на стопанска дейност, от това, което е предвидено в закона. С цел намаляване на административната тежест пред икономическата дейност в града, ще облекчим и самите процедури, които трябва да бъдат реализирани за започване и отчитане на стопанската дейност. В същото време ще въведем гаранции, че всички изисквания, които съществуват на законово ниво, ще са валидни и за София.

Ще прецизираме правомощията на отделните звена в рамките на общинската и районните администрации и като резултат ще спестим на гражданите и бизнеса необходимостта да обикалят по канцеларии, за да получат разрешение, лиценз или възможност да извършват определени действия.

Цялостно ще преуредим и начина на осъществяване на контрол върху практическото реализиране на стопанската дейност, за да не се допускат некоректни търговци да печелят на гърба на тези, които стриктно спазват правилата.