София е обхваната от повсеместен хаос и безредие, което е сигурен знак, че налагането и събирането на  глоби са неефективни. Управниците редовно си затварят очите за несвършената работа от страна на фирмите, отговорни за пътните ремонти, поддържането на уличното осветление, сметосъбирането и снегопочистването. Договорните клаузи за големите ремонти, предвиждащи санкции за некачествено строителство или неспазване на сроковете, се активират избирателно и само след голям медиен и обществен натиск. Контролът обикновено е последващ и почти никога превантивен или текущ. Тези практики ощетяват бюджета на столицата и работят в полза на определени частни интереси. Време е Столична община да поеме контролните си функции и ние имаме план как това да стане.

Ще бъдем изключително взискателни към работата на фирмите, а за всичко несвършено ще се налага и събира ефективна глоба или неустойка.

Нещо повече, с формирането на новата Общинска полиция и назначаването на най-малко 1000 служители ще започнем борба срещу хаоса в нашия град. Съставени от служители на Столичния инспекторат и Общинска полиция, всички екипи ще имат необходимите правомощия ефективно да следят за спазването на обществения ред, установен в съответните закони и наредби.

Ще бъдем особено безкомпромисни към вандализирането на публична инфраструктура – лепящите обяви по стълбове и спирки ще бъдат ефективно установявани и санкционирани, а нерегламентираното „рисуване“ по фасади и превозни средства няма да бъде толерирано.

Ще работим за значително повишаване на глобите за неправилно паркиране, като спирането по основни булеварди, както и нарушения, забавящи градския транспорт ще се санкционират подобаващо. След реформата на контролната дейност в общината, в това число чрез цялостно реформиране на Столичния инспекторат ще очакваме неколкократно увеличаване на ефективността на упражнявания контрол – не само под формата на наложени санкции и събрани глоби, но преди всичко в чувствително подобряване на реда и опазване на инфраструктурата от недобросъвестни граждани.

С цел превенция на противообществените прояви, освен върху по-добра събираемост на глобите, ще работим и за тяхното увеличение, неизбежност и навременно плащане.

Където е необходимо, ще потърсим подкрепа от държавата в посока промяна на закони, които да направят формирането на наказателната и превантивна политика на общините по-гъвкава. По този начин целим навременно събиране на дължимите средства, но и улесняване на гражданите при тяхното плащане. Ще използваме в пълнота новата законодателна възможност за сключване на споразумения с нарушителите, с което да се постигне бързо и ефективно събиране на санкциите и избягване на ненужни съдебни процеси. Всички тези промени ще ни позволят да инвестираме повече средства в осезаемо подобряване на качеството на живота, но същевременно са от ключово значение за изграждане на по-отговорно отношение на гражданите към заобикалящата ни среда и публичната собственост.