Общинската полиция е един от примерите за неефективно функциониращо звено. Към момента звено Общинска полиция е съставено от служители на МВР, които по силата на договор между ведомството и Столична община са поставени под контрола и ръководството на кмета на Столична община. В договора, сключен през далечната 2012 г., правомощията на Общинска полиция са уредени крайно лаконично и на практика се изчерпват с охрана на общински обекти и налагане на санкции за неправилно паркиране.

Същевременно, действащата в момента Наредба за организацията и дейността на звената Общинска полиция, издадена от Министъра на вътрешните работи, допуска дейността на звеното да бъде много по-широкоспектърна и ефективна като например: недопускане на нарушения на нощната тишина и спокойствието на гражданите; опазване на тротоари, тревни площи, парково обзавеждане и др.; недопускане и пресичане на незаконно строителство; оказване на съдействие на управителните органи на етажните собствености и др.

Към момента на Общинска полиция не са възложени задължения в тези направления поради обстоятелството, че Кметът на общината на практика е абдикирал от задълженията си по координация, ръководство и контрол на въпросното звено. Функциите на Общинска полиция и Столичен инспекторат се припокриват на пръв поглед в редица направления (контрол на паркиране, недопускане на нерегламентирана търговска дейност, контрол на забраната за движение на коли с животинска тяга в центъра на града), което допълнително създава усещане за липса на координация и синергия между отделните общински звена.

Междувременно, средствата за издръжка, подобряване на професионалната квалификация и обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение на служителите на Общинска полиция се покриват изцяло от бюджета на общината.

В процеса на трансформация на Общинска полиция ще ползваме опита на партньорски столици като Прага и Варшава, които успешно въведоха и реформираха подобни структури преди повече от 20 години. 

За да се осъществява постоянен и строг контрол, следва да бъде актуализирана числеността на служителите, което ще позволи част от тях да осъществяват ефективно патрулиране по улиците и парковите пространства в града. Част от служителите на звеното ще бъдат отговорни за определени по-малки райони, които добре да познават – опит, доказал се като успешен в много държави. 

Целта ни е да бъде повишена ефективността на Общинска полиция, като от една страна нейните контролни правомощия бъдат максимално разширени в рамките на предвиденото от Наредбата, а от друга страна тези правомощия бъдат ясно разграничени от правомощията на други контролни структури в Столична община.