Един от сериозните проблеми, свързан с реките в София, е тяхното отразяване в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР). В момента в КККР има отчасти или изцяло липсващи реки. 

Този въпрос е от изключително значение, тъй като има реки (като р. Дреновичка в Южен парк), които преминават през частни имоти и съществува реална опасност от построяване на обект или изместване на коритото – нещо, което вече се е случвало с Боянската река. Чрез отразяването на реките в кадастъра ще можем да стартираме процесите по актуването на коритата и водните им течения като общинска и държавна собственост, да попречим на злоупотребите по отношение на строителство около или над тях, ще запазим местообитанието на животински видове и ще предоставим възможност за ползването им от всички граждани. 

Затова ще предприемем стъпки по вписването в КККР на реките, протичащи през София, с вид собственост и начин на трайно ползване в съответствие със законодателството.