Действащата в момента общинска образователна стратегия изтича тази година. Макар тя да е огромен документ с на пръв поглед много мерки, подобно на други стратегически документи на Столичната община, изпълнението ѝ е в по-голямата си част формално. Недостигът на места в детските градини е инфраструктурен проблем, докато социо-икономическите фактори, като разликата в качеството на образованието, до което имат достъп децата от домакинства с различни доходи, децата на изолирани общности и малцинства и т.н., е тема, изискваща политическа воля за мултидисциплинарни решения.

За да адресираме тези проблеми, ще заложим по-амбициозни цели в новата образователна стратегия на Столичната община.

Общината не трябва да бъде просто медиатор, а генератор на идеи, реализирането на които да гони заедно с Министерството на образованието и науката. Координацията между различните институции е водещ фактор за развитието на столичното образование, като ще се постараем да създадем ефективни партньорски взаимоотношения не само с държавните, но и с неправителствените организации. Не на последно място, вярваме, че критериите за качество и контролът вървят ръка за ръка, затова ще изработим прозрачни пътеки за реализиране на всяка една дейност в общинското образование, а също така и ясни правила за контрол и оценка. Така ще можем да гарантираме, че всички инициативи в сферата на образованието отговарят на приоритетите на Столичната община.