Запазването и развитието на идентичността на всеки отделен квартал е важна цел, която ще позволи София да се развие като многолик и приобщаващ град, предлагащ динамичен културен и туристически живот близо до всички жители и гости на града. За да постигнем пълно разгръщане на потенциала на кварталната културна идентичност, ще овластим районните общински структури чрез увеличаване на средствата за култура според изготвени от районния кмет годишни визия, стратегия и бюджет. 

Обхватът на Програма „Култура“ ще бъде разширен с фокус към културни дейности в районите, включително подкрепа за създаване на квартални фестивали. Това ще даде възможност за развитие и стимулиране на идентичността на районите чрез изява, образование и обмен на локални обичаи, кулинарни и еноложки традиции, културно наследство, паметници, език, литературни ценности.

От съществено значение за изграждането на припозната от аудиторията квартална идентичност е да осигурим възможност за активно пряко участие на жителите на квартала във вземането на решения за изготвянето на

„Квартален културен календар“, което ще постигнем чрез въвеждането на квартален обществен съвет по култура, който да провежда отворени беседи, работни групи, колективни квартални проекти като създаване на „Празник на квартала“ и др.

Съвместно с експерти от сферата на туризма пък ще работим за създаването на тематични туристически турове по райони, които да осигурят уникално преживяване за гостите на града и извън центъра.

Демократизацията на политиките за култура ще засили достъпа и ролята на гражданите в процесите по вземане на решения за културния календар, облика и характеристиката на културата в кварталите.

Целим овластяване на публичните и частните представители на културния сектор на местно ниво, което ще гарантира устойчивостта на кварталната културна екосистема и нейната автономност и адаптивност. Всеки квартал ще има възможността да дефинира и развие своята идентичност и така София ще се развие като многообразна, динамична и приобщаваща културна столица.