Все по-честа гледка в София са бездомните, самотни хора, бедстващи по улиците на града. Много възрастни в състояние на намаляваща автономност също имат нужда от наблюдение и подкрепа. За всички тях социалните услуги не осигуряват така необходимата помощ. Голям проблем за София е фактът, че няма точни данни колко и какви са бездомните хора в града – какви са проблемите им, защо са останали на улицата, от колко време са там, могат ли да се върнат в техен или семеен дом и т.н. Сигналите, подадени до институциите, не показват реалната картина.

Ние от Спаси София осъзнаваме, че за да се взимат ефективни решения, те трябва да са базирани на данни.

Затова на първо време ще въведем практика, вече съществуваща в много други европейски градове, при която се прави обход из града с цел преброяване хората на улицата. По този начин ще установим връзка с най-уязвимите и ще разберем повече за тяхното положение, както и ще увеличим осведомеността на обществото за проблемите им чрез включването на много доброволци веднъж в годината.

Освен тяхното опознаване обаче вярваме, че тези хора заслужават активна подкрепа. Често техният достъп до социални услуги е изключително ограничен или напълно липсва, а услуги, адаптирани за нуждите им, не се предоставят от страна на общината. Например, на територията на гр. София няма общинска услуга за безплатна баня и пералня, което поставя в сериозно затруднение хората без дом. Няма и достатъчно общински жилища и места в центровете за временно настаняване.

От Спаси София вярваме, че всички хора заслужават да водят пълноценен живот,  затова предлагаме създаването на иновативна структура на територията на Столична община, която да осигури социализация и приобщаване без никакви условия в достъпа.

Ще изградим поне един дневен център като пилотен проект, в който социални работници, психолози, педагози, а и студенти по медицина и стоматология могат да предоставят подкрепа,

Такъв тип центрове са широко разпространени в чужбина, като Франция е добър пример как хора в трудност намират помощ, за да облекчат нелеката си ситуация. Структурата помага на бездомните, възрастните, самотните да възвърнат достойнството си и да бъдат част от града. Покрай центъра могат да се включват и доброволци, което ще повиши чувствителността на обществото за проблемите на изключените. 

нормално общуване, диагностика на проблемите и насочване към други структури и прегледи. Посетителите ще могат да ползват топло помещение в студените месеци, да се социализират помежду си, да получават помощ за попълване на документи и др. Дневният център ще предлага и достъп до хигиена – душ, пералня, сушилня. Вярваме, че такива центрове трябва да се вписват в цялостна стратегия за борба срещу жилищната бедност и социалното изключване, най-малкото защото те позволяват и събиране на данни за проблемите на населението, живеещо в бедност. 

Паралелно с това ще работим за изграждането на дневен център с фокус жени и деца, които живеят в бедност, насилие или в лоши жилищни условия. Там те ще могат свободно да получат нужната подкрепа от социален или здравен служител, както и помощ за отглеждането на своите деца. Този тип услуги по презумпция се използват като центрове за подкрепа за отговорно родителство и детско развитие. Собствени подобни модели в София развиват Фондация „Здраве и социално развитие“ и Фондация „Конкордия“. От ключово значение е тези пространства да са дружелюбни и да не предизвикват страх, че ако им споделиш проблемите си, системата за закрила на детето ще ти вземе децата. С други думи, достъпът до тях трябва да е без направление или контрол от Отдел „Закрила на детето по постоянен адрес“.