Вече над десетилетие Столичната община не се справя с дефицита на места в детските градини и ясли. След всяко класиране над 8000 деца остават на грижите на родителите си. Въпреки че последните години Столичната община разработи инструменти за компенсиране на домакинствата с некласирали се деца и обещанията, че „до две години“ места ще има, напредъкът е бавен и с незадоволителни темпове.

Концепцията ни за 15-минутен град, според която всички социални услуги са в пешеходна достъпност до дома, изисква създаването на равномерно развита мрежа от детски заведения и техни филиали във всеки район на Столичната община. Искаме „да оставя детето в детската градина“ да е нещо, което родителите в София правим, без да зависим от автомобили и без да се налага да прекосяваме града. 

Столичната община имаше официална Програма за строителство на детски градини и ясли за периода от 2021 г. до 2023 г. С осигурено финансиране и помощ от държавата, управляващите обещаха да построят най-малко 67 нови сгради на детски заведения за 282 допълнителни групи. За съжаление, в края на периода става ясно, че построени са едва 21% от предвидените обекти, а други 19% са в процес на строителство. Излиза, че повече от половината от планираните обекти не са изобщо започнати заради проблеми с проектите, отчуждаването и процедурите. 

Особено проблемно е, че най-големите закъснения се наблюдават именно в районите с най-голям недостиг на места в ясли и детски градини като Триадица, Витоша, Младост, Лозенец и Слатина. Именно затова, като първа мярка ще актуализираме и надградим сегашната Програма за строителство на нови ясли и детски градини, като основен фокус ще бъдат именно районите с най-голям дефицит на места. За да се ускори изграждането, 

ще дадем пълен приоритет на отчуждаването на частни терени, предвидени за детски градини и ясли, а чрез модулни типови проекти ще ускорим и процедурата по проектиране, възлагане и строителство на сградите. 

Ще възложим и анализ на наличната материална база – възможностите за разширяване или откриване на филиали на детски градини, преструктурирането на обществени сгради в детски градини и възстановяване на функцията на вече закрити такива. За целта ще остойностим всички започнати проекти и ще изработим приоритетно-базиран строителен календар, който да ни позволи да планираме предстоящи класирания с възможния реализируем капацитет.

Фокусирайки усилията там, където детските градини са най-необходими, ускорявайки процедурите и давайки пълен приоритет на строителството на нови сгради, целим в най-кратки срокове да се справим с недостига за малчуганите, който иначе сериозно затруднява живота на родителите и близките им.