София изостава от останалите европейски столици в трансформацията на градската си икономика и прилагането на принципите на зеления преход. Големите градове са мястото, където се сблъскваме челно с всички проблеми, които климатичните промени носят – именно тук се концентрира най-голямото потребление на енергия и най-голямото замърсяване. Имайки предвид лошото състояние на сградния фонд и инфраструктурата в София, както и ниското качество на въздуха, е време да предприемем мерки, с които да отговорим на тези предизвикателства и да преустроим градската икономика и среда спрямо европейските, а и глобални тенденции.

През следващия мандат основен приоритет за нас ще бъде подготовката на града ни за преход към кръгова и устойчива икономика, която да осигури екологични, икономически и социални ползи.

София е избрана за един от стоте климатично неутрални и умни градове на бъдещето в Европейския съюз. Това поставя пред града ни високи цели, които изискват целенасочена политика, ако искаме да изпълним заложените критерии за въглеродна неутралност.

Ще предложим икономически стимули за подкрепа на бизнеси, които прилагат устойчиви методи на работа, както и употреба на чиста възобновяема енергия.

Ще насърчим устойчивата мобилност, като инвестираме в развитието на модерна мрежа на градския транспорт, която да е предпочитана алтернатива на личния автомобил. Ще се борим за съхранението на зеленината в града ни, като отделим ресурс за повече зелени пространства в кварталите. Ще приложим модерна стратегия за управление на отпадъците, като изградим системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградимите отпадъци, центрове за разделно събиране и подготовка за повторна употреба, както и поправка, рекултивация на депа.

Като допълнение, ще проведем широки информационни и разяснителни кампании, където гражданите да получат информация за всички възможности да участват в този процес заедно с общината. Защото промяната може да се случи само ако всички участваме заедно!