Местоположението на София в Балканския полуостров ни осигурява изключителна стратегическа възможност да я позиционираме като международен професионален център в сферата на културата и като обединяваща културния сектор на Балканите. Регионът, макар да се радва на интерес от страна на международните културни оператори, е с фрагментиран пазар – основно поради множеството държави на Балканите. Понастоящем, липсата на конкретни политики на национално и местно ниво води до изолацията на София, вместо тя да е стратегически център на културните процеси в региона. Градът ни отсъства от картите на най-големите културни мрежи от градове и до момента е развивала еднократни партньорства, които не са довели до устойчивото ѝ позициониране като равноправен културен център.

Необходима е дългосрочна устойчива стратегия за развитие на културните индустрии в страната, както на национално, така и на местно ниво. Столична община би могла да бъде инициатор на тези процеси като положи първите стъпки към създаване на условия за сътрудничество с чуждестранни ключови оператори с цел по-устойчиво развитие на българските творци и творчески организации на международните пазари.

Превръщането на София в център на съвместните дейности на балканските културни оператори, привличащ инвестиционни партньори и професионалисти в сферата, ще подобри значително имиджа и позиционирането на града ни като водещ европейски културен център.

Ще работим за създаване и поддържане на дългосрочни стратегически партньорства и общи програми за насърчаване на съвместни дейности със столичните общини и местни културни центрове на столиците на балканските страни. Ще разширим това сътрудничество и към други градове, като това ще позволи да задълбочим обмена на успешни практики за управление на местната култура, да развием липсващите към днешна дата политики и структури за износ на местни културни продукти, както и да привлечем международна аудитория за културните изяви в София.

Ще работим за това София да бъде включена в UNESCO Creative Cities, с избор и дефиниране на конкретен фокус, характеризиращ и отличаващ столицата ни на международната културна карта.

Амбицията ни е София да е инициатор и домакин на регулярни срещи на културните оператори от балканските страни, както и на редица международни професионални форуми в сферата на културата. Ще постигнем това чрез координация и съвместна работа с местните културни оператори, Министерство на културата, Министерство на туризма, Министерство на иновациите и растежа и международни културни институти в страната и чужбина. Целим това сътрудничество да позволи създаването на адаптивни финансови механизми за насърчаване и подпомагане реализацията на международни форуми в Календара на културните събития на София и въвеждането на административен механизъм за дългосрочно обвързване, включително финансиране на домакинства на признати международни пътуващи форуми.

Позиционирането на София като инициатор и град-домакин на съвместните културни процеси в региона ще има ключов принос за развитието на местните културни индустрии, организации и творци; ще разшири обхвата и възможностите им за работа в проекти и дейности, обединяващи Балканите в обща пазарна единица.

Включването на София в международни културни мрежи е ключова стъпка за нейното международно позициониране, което ще позволи осъществяването на обмен на добри практики и ще популяризира българските културни продукти, а домакинстването на престижни културни форуми ще има директно отражение върху местната икономика и културния пазар конкретно.