Приоритет в административното обслужване е неговата дигитализация и предоставяне на ефективни и бързи услуги по електронен път. Въпреки това някои граждани и фирми предпочитат да получат общински административни услуги на място. Обслужването на място следва да покрива същите високи стандарти като това от разстояние. За тези граждани и предприятия, които предпочитат да получат услуги в офисите на общинската или районните администрации, ще осигурим обслужване, което подобава на една европейска столица през XXI в.

Ще бъдат въведени и стриктно спазвани всички стандарти за административно обслужване, включително ще бъде в пълнота въведено комплексното административно обслужване. Ще осигурим отпадането на всички излишни удостоверителни услуги, при които за удостоверяване на факти и обстоятелства от правно значение гражданите и бизнеса са принудени да разнасят удостоверителни документи от институция в институция.

Мерките за осигуряване на качествено обслужване ще бъдат насочени и към общинските служители. От една страна ще се приоритизира повишаването на административния капацитет, например чрез стройно организирани програми за обучение и обучителни курсове. От друга страна ще заложим и стриктно ще прилагаме строги стандарти за работата на служителите. При необходимост няма да се колебаем да предприемем и дисциплинарни мерки спрямо служители на общината и районите, които имат пряк досег с гражданите и бизнеса и не спазват тези стандарти. По този начин ще гарантираме, че последните винаги получават необходимите им услуги качествено и в срок, като това бъде съчетано с вежливо отношение и пълна и вярна информация относно условията за предоставяне на дадената административна услуга.

Ще работим за въвеждане на ясни стандарти за работа, за добре структурирана работна среда и за справедливо възнаграждение на труда на всеки общински служител – според резултатите от труда му.

Целта ни е да имаме мотивирана и проактивна администрация, ангажирана с решаването на стоящите на дневен ред проблеми, както и работната етика на Столичната община да осигурява шанс за кариерно развитие на млади и прогресивни експерти.

Ще осигурим административно обслужване, което позволява на гражданите да получат исканите от тях услуги в най-удобния за тях център за обслужване, без значение в кой административен район е техният постоянен/настоящ адрес или пък адрес на управление на фирмата им.

С подобрена материална база на центровете за обслужване ще ги приведем в съответствие с действащите нормативни изисквания, включително тези за обслужване на хора с увреждания.