Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, е приета през далечната 2006 г. През изминалите 16 години тя е изменяна безброй пъти, текстове от нея са отменяни с решения на съда, но независимо от това в нея фигурират размери на такси, които не са променяни още от самото ѝ приемане. 

Законът за местните данъци и такси предвижда местните такси да се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. 

Едва 5 години след приемането на Наредбата от Столичния общински съвет, с акт на Министерския съвет е приета и Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите, с която местните такси следва да бъдат съобразени. По данни на Националния статистически институт индексът на потребителските цени за месец декември 2022 г. спрямо месец януари 2007 г. е 180,9%. 

Тези обстоятелства са достатъчна причина да се направи пълен преглед на размерите на всички такси, събирани от Столичната община, в това число и на такса „Битови отпадъци“, така че да се въведе принципът „Замърсителят плаща“.

За актуализиране на размерите на таксите, съобразно горепосочените принципи, ще подготвим изцяло нова Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, което се ангажираме да направим, спазвайки баланс между публичния и частния интерес в тази област.