На групата на общинските съветници на Продължаваме Промяната – Демократична България – Спаси София

Бюджетът за чистота, т. нар. План-сметка, е второто най-голямо разходно перо в бюджета на Столичната община. Позицията на групата общински съветници на Продължаваме Промяната – Демократична България Спаси София  София винаги е била, че всички общински разходи трябва да бъдат прозрачни и обосновани, а почистването трябва да се извършва ефективно и в полза на обществения интерес.

План-сметката за 2024 г. беше публикувана на 24.11.2023 г. в съответствие със законовото задължение на Общината да приеме документа до края на календарната година, като преди това го подложи на задължително едномесечно обществено обсъждане. Първоначалният вариант на План-сметката, подготвен от управлението на ГЕРБ, повдигна много въпроси към управлението на отпадъците и поддържането на чистота в града. Предвид 10-дневния срок за преглед и анализ обаче част от необходимите промени нямаше как да бъдат отразени в публикувания вариант. 

Допълнителни противоречия се откриват в дейностите и разходите на общинското Столично предприятие за третиране на отпадъци (ОП СПТО). Предприятието, чийто принципал е Столичен общински съвет, формира около 15% от предложените разходи по план-сметката за чистотата или близо 44 млн. лв. Продължаваме да анализираме и да търсим информация от ръководството на предприятието, но обективният резултат е, че крайният продукт, т.нар. RDF е с компрометирано качество и загубите продължават. 

Групата общински съветници от Продължаваме Промяната – Демократична България Спаси София, заедно с екипа на кмета г-н Терзиев, продължава да работи по изясняването на неотговорените въпроси в План-сметката, като публикуваме част от конкретните предложения, които сме идентифицирали като работещи мерки за по-чист град: 

  • В План-сметката за 2024 г. са предвидени 25 млн. лв за инсталация за третиране на едрогабаритен отпадък. Към ноември 2023 г. обаче липсва проектна готовност за изграждането на инсталацията, включително не е отчуждена цялата територия, което означава, че цялата сума няма как да бъде разходвана. Затова предлагаме да се отделят необходимите средства за постигане на проектна готовност и за авансово плащане, а остатъкът да се преразпредели в други ключови пера, свързани с чистота на града.  
  • На база направения оглед на депо “Садината” в с. Яна, клетка 3 е почти запълнена и в експлоатация остава единствено клетка 4. Това създава реална опасност пред управлението на смесения битов отпадък на София. Допълнително анализираме и възможността информацията, подадена от предприятието за процента депониран отпадък да е невярна и действителният процент да е 2 до 3 пъти по-висок. Именно за да подсигурим дългосрочно работата на системата за отпадъци, предлагаме да се отдели бюджет за проучване на възможности за изграждане на клетки 5 и 6. 
  • Във връзка с почистването на града и в частност с метенето, предлагаме машинното метене да бъде приоритизирано пред ръчното поради по-високата ефективност и по-ниските разходи на машинното метене и съответно да увеличим средствата по тази дейност. 
  • Предлагаме и увеличение на общите разходите за миене (конкретно увеличаване на разходите за миене с автоцистерна с дюзи за сметка на миене с автоцистерна с маркуч предвид по-високата ефективност).
  • Предвид състоянието на чистотата на пешеходните зони и местата за обществено ползване считаме за нужно да увеличим и разходите за миене с водоструйка или пароструйка. По този начин ще върнем живота в публичните пространства и ще имаме по-приятна градска среда. 
  • Предлагаме и включването на повече за издръжка на Столичен инспекторат, с цел подобряване условията на труд и осезаемо засилване на контрола върху сметопочистващите фирми.

Важно е да се отбележи, че предложените увеличения могат да бъдат постигнати, без да се променя общата рамка на план-сметката и без да се увеличава тежестта за граждани и бизнес. Те са възможни чрез преразпределяне на част от планираните средства за изграждане на инсталацията за третиране на едрогабаритен отпадък. Предвид липсата на проектна готовност за подобна инсталация, считаме, че тези средства могат да бъдат използвани, за да живеем в по-чист и подреден град. 

Групата ни от общински съветници отново потвърждава решителността си План-сметката за 2024г. да бъде разходвана максимално ефективно, а парите на софиянци да бъдат използвани само и единствено за подобряване на чистотата на София. Основен фокус ще бъде и засилване на контрола от страна на Столична община, за да може да оправдаем високите очаквания към новото управление.