Проблемът с незаконните зауствания (а и законните такива) във водоемите на София е следствие от липсващата канализационна мрежа на немалка част от територията на Столична община. Селата в покрайнините на града, както и уж престижни квартали като Драгалевци и Симеоново, нямат дори и 1% свързаност към канализация или пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ).

Вярваме, че в XXI век в европейска столица това е недопустимо. Затова ще насочим максимални усилия към доизграждане на канализационната инфраструктура на града, включително и свързаността към ПСОВ „Кубратово“, както и построяване на локални пречиствателни станции.

Специални мерки ще вземем за населени места като Владая, Бистрица и Железница и кварталите от Подвитошката яка, чиито отпадъчни води текат по реките надолу към града. Панчаревското езеро също ще бъде фокус на нашата работа. Проблемът там е изключително голям, имайки предвид факта, че масово се изливат отпадъчни води нерегламентирано. Въпреки многобройните сигнали на гражданите обаче ефективни мерки не се предприемат и натискът върху езерото се увеличава ежедневно. 

Приоритетно ще отделим ресурс с цел увеличаване на контрола върху заустванията, почистване на чашката на язовира от наноси, а и благоустрояване на околоезерното пространство с цел превръщането му в една от най-предпочитаните дестинации за отдих и спорт, каквато заслужава да бъде. 

Проблемите с канализационната мрежа обаче не се изчерпват до тук. Те са комплексни, като основно са породени от превишената експлоатационна възраст на мрежата. Същевременно значение оказва и диаметърът на тръбите. Често той е по-малък от минимално допустимия, което води до наводнения при по-интензивни дъждове, тъй като капацитетът на тръбите не може да поеме дебита вода. Такъв пример е и бул. Джеймс Баучер в кв. Лозенец.

В момента цялата канализационна мрежа в София е комбинирана, което означава, че дъждовната вода навлиза в едни и същи тръби с отпадъчната битова вода. Това от една страна замърсява чистата дъждовна вода, която потенциално може да се използва за поливане на зелени площи, но и компрометира качеството на питейната ни вода, тъй като количеството вода, отиваща към пречиствателната станция, може да е повече от нейния капацитет.

Затова, по примера на други европейски градове, ще планираме всяка новоизградена част от канализация в София да е разделна – по една тръба да се отвеждат дъждовните води, а по друга – битовите. Ще изградим ясна концепция къде и как може да се изгради такава канализация. Разделянето на водите ще доведе до по-малко вода за пречистване и по-добро качество на питейната ни вода.

Където е възможно, вместо да строим канализация за отвеждане на дъждовните води, ще осигурим зелена инфраструктура за оползотворяването им. Съществуват много решения, които можем да приложим в София. Една възможност е вградена в пътната настилка система, събираща водата в резервоари и позволяваща бавното им оттичане и пасивно напояване. Такава иновативна система предлагаме в проекта ни за зелен булевард на бул. Джеймс Баучер. Другата възможност за напълно пасивно решение без инфраструктурни елементи е изграждането на речни градини.

Не на последно място, ще обърнем внимание на поддръжката на дъждоприемните шахти в града. През последните години след почти всеки по-силен дъжд София се превръща в езеро. Ако част от причината за това е самото количество дъжд, то основно е в следствие на изключително лошата поддръжка на дъждоприемните шахти по уличната мрежа на София. В случаите на порой и наводняване на по-голямата част от града, обичайният отговор е оправдателен в стил „Почистващата фирма и ВиК не могат да се разберат чий ангажимент е почистването на шахтите и ние нищо не можем да направим“.

Такива отговори са напълно незадоволителни, защото общината, чрез договорите, които сключва със съответните фирми, може ясно да определи отговорностите на всеки участник. В момента „Софийска вода“ отговаря за почистването на хоризонтала, а почистващата фирма на уличното платно – за вертикала.

Затова Спаси София се ангажираме да направим ревизия на договорите в този аспект и ще определим ясно отговорността на „Софийска вода“ при поддържането на шахтите в града.