София е град с най-висока концентрация на население, лечебни заведения и достъп до здравна помощ. Въпреки това общото здравно състояние на столичани, включително деца и подрастващи, е незадоволително. Значителна част от здравните ни проблеми могат да бъдат предотвратени или щетите от тях да се намалят, но само ако това се случи достатъчно рано. 

Това ще постигнем с правилни профилактични програми, които обхващат широк кръг от населението и са конкретно насочени към съответните рискови групи.

Затова разработихме всеобхватна стратегия за обществено здраве, която наричаме „Столичен здравен календар“, фокусирана върху подобряване общия здравен статус на гражданите. Чрез него Столичната община ще бъде активен участник в разработването и прилагането на общински програми за профилактика и превенция в области като детска стоматология, зависимости, онкологични заболявания, сърдечно-съдови заболявания и затлъстяване, както и намаляване на вредното въздействие на факторите на околната среда като мръсен въздух и шумово замърсяване, ще промотира здравословен начин на живот, рационално хранене и физическа активност чрез спорт при възрастни, както и много други.

Особено внимание ще обърнем на детската здравна профилактика (вкл. дентална), както и на превенцията на тютюнопушене и други зависимости при деца и подрастващи, тъй като сме убедени, че добрите и здравословни житейски навици трябва да се формират от ранна детска възраст. 

Като част от стратегията се формира и необходимостта от далеч по-добра координация между институциите, отговорни за общественото здраве, като ще бъдат поискани и необходимите законови промени, така че

инспектори на Общината да имат право да извършват проверки и да налагат санкции за нарушаване забраната за тютюнопушене в закрити обществени места, 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата, както и увеличаване на санкциите многократно. 

Допълнително ще работим за въвеждане на строги принудителни административни мерки – временно затваряне на обекти, или при системни нарушения – прекратяване дейността на нарушителите. Сега, след опустошителната вирусна пандемия от COVID-19, повече от всякога е необходимо превенцията на заболяванията да заеме водеща роля в планирането на здравните грижи, както и прецизното ангажиране и управление на ресурсите в здравеопазването. Това в дългосрочен план ще направи населението по-здраво, ще намали смъртността и ще подобри продължителността на живота.