Урбанизацията в последните няколко десетилетия и последвалото концентриране на емисии на парникови газове прави градовете основен причинител на климатичните промени, но и им отрежда главна роля в борбата срещу тях. В тази връзка, Европейският съюз (ЕС) води целенасочена политика за достигане на въглеродна неутралност до 2050 г. София е заявила още по-амбициозни цели, тъй като през 2022 г. е обявена за един от градовете, участващи в мисията за 100-те климатично неутрални и умни града на бъдещето до 2030 г. По тази програма София ще има достъп до допълнително финансиране, както и възможност да почерпи от опита и експертността на други градове, част от мрежата. За съжаление обаче до момента прогресът и предложените дейности по програмата са незадоволителни и остават само на хартия. 

Ето защо Столична община има спешна нужда от последователен и интердисциплинарен подход в създаването на политики, свързани с изменението на климата. Комплексният характер на климатичните промени изисква и такива решения, а общината все още прилага мерки на парче, които не са достатъчно ефективни за постигане на поставените цели. 

Ние от Спаси София смятаме, че е време управлението на измененията на климата да стане приоритет за Столична община, така както е и за други градове в България.

За тази цел предлагаме създаването на Агенция „Климат и енергия“ на директно подчинение на кмета на Столична община.

Агенцията следва да координира всички политики на Столична община, свързани с постигането на въглеродна неутралност. Предложението ни е тази Агенция да е хоризонтално направление, така че да се гарантира общата работа с останалите ресори за постигане на целите в областта на климата и енергетиката.

Главната цел на това звено е да бъде експертен орган, състоящ се от интердисциплинарен екип, който да налага София като европейски лидер в климатичните промени. За вземането на обективни и научно доказани решения, работата с висши учебни заведения и научни институции ще бъде приоритет. Фокус на новата структура ще са постигането на целите, заложени в Плана за действие за устойчива енергия и климат, енергийният преход на столицата, както и целите ни като един от 100-те климатично неутрални града до 2030 г. Основните направления, по които ще работи Агенцията, са свързани със зеления преход, управлението на риска вследствие на климатичните промени и децентрализацията на енергия.